قطعه 33 بهشت زهرا

 

دیوارحدود 1.5متری به دور آن کشیده شده است

 

دراين قطعه حدود 130 قبر وجود دارد. اسامی 94 تنی كه دراين گورستان به خاك سپرده شده به شرح زير است:

 

1- مرضيه احمدی اسكوئی 2- مصطفی جوان خوشدل 3- حسن ضياء ظريفی 4- نزهت السادات روحی آهنگران 5- مريم طوايفی 6- مقصود علی سميعی 7- معصومه شعبانی 8- عباس معروف 9- جواد ابراهيمی 10- محمد تقی قشقائی 11- عظيم اسماعيلی 12- احمد جليلی افشار 13- حسين محمودپور14- عزير سرمدی 15- محمد چوپانزاده 16- مهدی برنجكار 17- بيژن جزنی 18- سلطانقلی شعبان 19- فاطمه جان نعيمی 20-  محبوب بهروزی 21- جعفردارايی 22-  اكبر نظامی تقاعدی 23- سيد محمد كاظم ذوالنوار 24- مارال ايامنی 25- مشعوف كلانتری 26- رحمت الله منيرنژاد 27 محمود نمازی 28- علی اكبر علائی بيرك سفلي29- مرتضی صالحی 30- عقيل احمدی 31- فاطمه يوسفی 32- سعيد شايسته پور 33-  سعيد فردی 34- علی اكبر فريدون جعفری 35- علی اكبر اسكندری 36- حسين رستمی 37- عباسعلی كريمی 38- اسحق عزيزی 39- حبيب برادران خسروشاهی 40- پرويز حكمت جو 41-  فاطمه كربلائی مطلب 42- حسن عباسی 43- محمد موسی حيدری 44- اصفر صفائی 45- غلام راهداری 46- حسن مافی 47- علی كليوند 48- حسين بيگی 49- محمد مهدی نداف 50- نگار صفاری نژاد 51- اكبر رجبی 52- محمد صالحی نهاوندی 53- شكرالله اسكندری 54- حسين تندرلو 55- تاجر قريشی 56- علی اكبر حاجی فرج 57- عزيز برزنده شيرازی 58- منصور مختاری 59- منصوره رياحيمی 60 عجب خوش الفتی 61- توكل عسگری 62- ربابه تقی زاده 62- رعنا وظيفه شناس 63- بهار دروند 64- رمضان طاهرخانی 65- احمد شجريانی 66- رمضان بيك محمدی 67- اشرف اسكندری 68- دولت جفرودی 69- اسماعيل اكبريان 70- علی رضا اردلان 71- جعفرمرادی 72- محمد گيوه كش 73- احمد نصيری 73- فرهنگ بيگدلی 74- كلثوم نادری 75- صياد كشاورز بهستانی 76- جمشيد جاويد تهرانی 77- حاجيه چوپانی 78- رقيه سلطانی 78- محمد آبشناس 79- فاطمه سلطان قبادی 80-  گوهر علی نژاد 81- يدالله يونسی 82- علی كيانی پوران 83- سيف الله آشوری زاده 84- قاسم غريبه 85- اسماعيل افشارها 86- فاطمه رحيمی 87- رحيمه حسينی 88- خدامراد شاهسون 89- احمد دليريان 90-  منيزه ابراهيم زاده 91- علی خوشبختی 92- جلال غزنوی 93- معصومه خوش قدم شكوری 94- روحی آهنگران