سيا هكــل

براي رستا خـــيز سياهـــكل

 

م.وحيدي(م.صبح)از قرارگاه اشرف              

             

برآمد

نهال سرخ بهمن

از ميان خاك يخزده دا غدار

          و تا دشت و شهر ريشه دواند

چشمه هاي دور

تا ستيغ قله ها

ريشه هاي ممنوع را

                در خود گستردند 

و خواب خلوت باد

                         آشفته شد

  

جنگل !

اي تن زده بر ارتفاع خون و جنون !

از زخم ها يت

ــ در اين ظلمت سرد ــ

                                 خنجري بساز !

تا دوباره

نغمه هاي شادمانه سرزمينم را

                                           بسرايم

 

ما همرازانيم

خنيانگران ازمنه فصول

با پرچم ستمديده قرن ها و عصرها

  

اي سرودهاي شورشي !

            در روزهاي دلتنگي ماهتاب و باد !

از عطر باروت تفنگهاتان

رهكوره هاي متفكر سبزينه پوش را

                                        معطر كنـــيد

نسيم دريا

تجربه شما را مي وزد 

 

اي فاتحان دلداده رزم و فراز و آفتاب

                                             و لبخند !

اين فرياد ماست

   كه مي روبد

    پيله هاي خشك تيرگي و سكون را

           در حجره هاي شكسته بلاهت ارواح پيشه گان

      

قلب ما

در هزار جانب شعله ها

با تند باد ها  سفر ميكند

 

نغمه هاتا ن

 آرزو ها و ايمان هاي مردم است   *

 ـــــــــ  

* شارل بودلر