پیروزی سوسیالیستها در انتخابات فرانسه پس از 21 سال
نتیجه قیام 99 درصدی ها و پیروزی خواست اکثریت بر اقلیت چپاولگر


ما بیشماریم، ما می توانیم


باور به قدرت و توانمندی هایمان


پایان تبعیض


تولد امید


همزیستی برابرانه


تلاش برای تغییر


شادی و امید به پیروزی های بیشتر


غرور و باور به توانستن

بازگشت به صفحه اول