زنده باد جنبش دادخواهی

 

مادر لطفی روی دوش زنان دادخواه به خانه ابدی رفت

شعله پاکروان

 

زمان گذشت و مادران دادخواه پیر شدند و بسیاری از دنیا رفتند. اما پرچم شان بر زمین نماند. تن بیجان و شریف شان همچون پرچمی خونین بر دوش دلسوختگان دیگر برافراشته شد.

درود بر همه مادرانی که میان ما نیستند، اما از هر ذره از غبارشان فریاد دادخواهی بگوش می رسد.

بین دادخواهان و ظالمان، دریایی از خون موج می زند. ماه نقره ای بر این دریا می تابد و صدای سیرن های اساطیری از عمق دریا به گوش می رسد. آنها می خوانند: کوهها لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوهها دارن گُل گُل گُل افتابو می کارن....

چرا که جنبش دادخواهی عزمش را جزم کرده که رویای سرآمدن زمستان را به واقعیت بدل کند.

 

منبع: نبردخلق شماره ۴۰۸، چهار شنبه اول اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰ فوریه ۲۰۱۹

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول