گرامی داشت حماسه سیاهکل در مزار رفقا رحیم سماعی و مهدی اسحاقی

 

گرامی داشت حماسه سیاهکل در بازکیاگوراب نزدیک لاهیجان، جایی که مزار دو تن از رفقا رحیم سماعی و مهدی اسحاقی است. این رفقا در جریان نبردهای پس از حماسه سیاهکل به شهادت رسیدند.

در روز 19 بهمن 1397، تنی چند به صورت فردی و یا چندنفری، به صورت جداگانه، به آن محل رفتند و نسبت به رفقا؛ سماعی و اسحاقی ادای احترام کردند.

 

 

نبرد خلق شماره ۴۱۰- ویژه چهل و هشتمین سالگرد حماسه سیاهکل - ششم فروردین ۱۳۹۸

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول