سرود «انترناسیونال»

اوژن پوتیه

برگردان احمد شاملو

منبع: شماره ۳۳ کتاب جمعه، شماره ۳۳، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ خورشیدی

 

برخيزيد، دوزخيان زمين!

برخيزيد، زنجيريان گرسنگي!

عقل از دهانۀ آتشفشان خويش تندر وار مي‌ غرد

اينک! فورانِ نهائي ‌ست اين.

بساط گذشته بروبيم،

به ‌پا خيزيد! خيل بردگان، به ‌پا خيزيد!

جهان از بنياد ديگرگون مي ‌شود

هيچيم کنون، «همه» گرديم!

 

نبرد نهائي ‌ست اين.

به‌ هم گرد آئيم

و فردا «بين‌الملل»

طريق بشري خواهد شد.

 

رهانندۀ برتري در کار نيست،

نه آسمان، نه قيصر، نه خطيب.

خود به رهائي خويش برخيزيم، اي توليد گران!

رستگاري مشترک را برپا داريم!

تا راهزن، آنچه را که ربوده رها کند،

تا روح از بند رهائي يابد،

خود به کورۀ خويش بردميم

و آهن را گرماگرم بکوبيم!

 

نبرد نهائي‌ست اين.

به ‌هم گرد آئيم

و فردا «بين‌الملل»

طريق بشري خواهد شد.

 

 

کارگران، برزگران

فرقۀ عظيم زحمتکشانيم ما

جهان جز از آن آدميان نيست

مسکن بي‌ مصرفان جاي ديگري است.

تا کي از شيرۀ جان ما بنوشند؟

اما، امروز و فردا،

چندان که غرابان و کرکسان نابود شوند

آفتاب، جاودانه خواهد درخشيد.

 

نبرد نهائي‌ست اين.

به‌هم گرد آئيم

و فردا «بين‌الملل»

طريق بشري خواهد شد.

 

منبع: نبرد خلق شماره ۴۱۲، چهار شنبه اول خرداد ۱۳۹۸ ـ ۲۲ مه ۲۰۱۹ 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول