خانواده شهدا و زندانیان سیاسی را تنها نگذاریم

این عکس جلوه دیگری از اصالت و عمق قیامهای ابان ماه امسال را نشان می دهد. بانوی مقاوم گوهر عشقی، مادر شهید ستار بهشتی به دیدار خانم ناهید شیرپیشه، مادر شهید پویا بختیاری رفت. غم فقدان فرزند و خشم و نفرت از نظام ستمگر در چشمان این دو زن جسور موج می زند.

خانواده شهدا و زندانیان سیاسی را تنها نگذاریم و به هر شکل ممکن با آنها رابطه داشته باشیم. دردها و آرزوها و صدای دادخواهی شان را به هر شکل ممکن پوشش دهیم.

مهدی سامع

جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ـ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۹

منبع: نبرد خلق شماره ۴۱۹، یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸ ـ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول