۳۲۲۰ حرکت اعتراضی

ترازنامه جنبش رنگین کمان بیشماران در سال ۱۳۹۸

 

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگران

دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می کند

 

چند توضیح:

*۳۲۲۰ حرکت اعتراضی در سال ۱۳۹۸ خورشیدی که در ترازنامه زیر جمع آوری شده مربوط به خیزشهای توده ای و جنبش اعتراضی کارگران، کشاورزان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کامیونداران، بازاریان، مدافعان حفاظت از محیط زیست و ... است که هر ماه در ماهنامه نبرد خلق، از شماره ۴۱۱ تا شماره ۴۲۳ به شکل مشروح تری همراه با منبع خبر منتشر شده است. از این تعداد ۱۵۰۰ حرکت مربوط به قیام آیان ماه و خیزش دی ماه است.

*در این بیلان بسیاری از حرکتهای اعتراضی که در رسانه های جمعی و یا شبکه های اجتماعی پوشش خبری نداشته و یا ما آن را ندیده ایم، وجود ندارد. بنابرین این بیلان نمی تواند کامل باشد.

*بیلان ۱۶۱ حرکت اعتراضی دانشجویان از ۱۶ آذر سال ۱۳۹۷ تا ۱۶ آذر سال ۱۳۹۸به مناسبت روز دانشجو در شماره ۴۱۹ ماهنامه نبرد خلق منتشر شده است.

*«ابعاد خیزش بیشماران را می توان از مقایسه تعداد حرکتهای اعتراضی از سال ۱۳۹۰ تاکنون به خوبی دریافت.

*در این بیلان هر گاه کارگران یک واحد چند روز متوالی اقدام به حرکت اعتراضی کرده اند، هر روز یک حرکت به حساب آمده است.

*برای اطلاع روزانه از چالشها و حرکتهای اعتراضی کارگران، مزدبگیران، پرستاران، معلمان و دانشجویان ایران به سایت جنگ خبر مراجعه کنید:

*نبردخلق در هر ماه فشرده حرکتهای اعتراضی کارگران، کشاورزان، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، کامیونداران و دانشجویان را منتشر می کند. برای اطلاع از این اخبار به سایت ایران نبرد و یا کانال تلگرام نبرد خلق مراجعه کنید

 

دبیر خانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۵ آوریل ۲۰۲۰

 

برای مطالعه ترازنامه جنبش رنگین کمان بیشماران در سال ۱۳۹۸ به آدرس زیر مراجعه کنید

www.iran-nabard.com/BILLAN-KAREGARI/1398%20bilan%20jonbesh%20kar.pdf

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول