شهدای فدایی در خرداد ماه ‏

رفقا: امیرپرویز پویان ـ اسكندر صادقی نژاد ـ رحمت الله پیرو نذیری ـ بهروز دهقانی ـ حسن ‏معصومی همدانی ـ علیرضا شهاب رضوی- حبیب برادران خسروشاهی ـ مریم شاهی ـ خسرو تره گل ـ حسین سلاحی ـ ‏شیرین معاضد (فضیلت كلام) -  مینا طالب زاده شوشتری ـ علیرضا رحیمی علی آبادی ـ حسین موسی دوست موچالی ـ ‏رفعت معماران بناب ـ نادر شایگان شام اسبی - سلیمان پیوسته حاجی محله ـ سعید معینی - نعمت با شعور ـ سعید ‏سلطان پور ـ ماریا كاظمی ـ اسماعیل هادیان - منصور فرسا ـ مهدی پهلوان ـ شهرام میرانی (در هند) ـ محمدرضا محمدیان ‏باباعلی ـ حمید امیر میرشكاری ـ ولی سوسنی ـ منوچهر ویسی ـ  جعفر قنبرنژاد ـ مهنوش آذریون - شاپور ‏جلیلی و جواد باقری (مهرداد)،  طی سالهای ۴۹ تاكنون در مبارزه مسلحانه با مزدوران امپریالیسم و ارتجاع و یا در زندانهای ‏دژخیمان ستمگر شاه و خمینی به شهادت رسیدند. ‏

 

 

منبع: نبرد خلق شماره ۴۲۵، پنجشنبه اول خرداد ۱۳۹۹ ـ ۲۱ می ۲۰۲۰

بازگشت به صفحه اول