گرامی باد یاد و نام

رفیق مینا طالب زاده شوشتری

 

گردآوری و تنظیم: امیر ابراهیمی

در روز ۸ خرداد ۱۳۵۵ خانه تیمی کوی زیبا در شهباز جنوبی در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفت و آتش مسلسل رفیق مینا باعث گردید تا رفقای دیگر از جمله رفیق قاسم سیادتی بتواند در پناه آن آتشباری حلقه محاصره را شکسته و بگریزند.   

دو سال بعد و در روزهای قیام بهمن ۱۳۵۷، رفیق قاسم سیادتی در جریان تصرف رادیو ایران به شهادت رسید.

«در اواخر سال ١٣۵٣ با توجه به روی آوری نيرویی وسيع به طرف سازمان، شرایط نوینی به وجود آمد و سازمان تلاش کرد تا نيرو هایش در پوششهای طبيعی در جامعه فعاليت کرده و تا حد امکان مخفی نشوند. به همين دليل هم رفيق قاسم و رفيق مينا در ارتباط با سازمان در خيابان زیبا در تهران خانه ای را اجاره کردند.» (سایت سیاهکل)

در روز خرداد ۱۳۵۵ این خانه که پایگاه فعاليتهای سياسی رفقا قاسم سيادتی و مينا طالب زاده بود توسط ساواک کشف و مورد هجوم قرار گرفت. در جریان یورش مسلحانه مزدوران ساواک به این خانه رفيق مينا طالب زاده شوشتری به شهادت رسيد، اما رفيق قاسم توانست با گرفتن مسلسل یکی از ماموران دشمن از چنگال ساواک بگریزد.

 

منبع: نبرد خلق شماره ۴۲۵، پنجشنبه اول خرداد ۱۳۹۹ ـ ۲۱ می ۲۰۲۰

بازگشت به صفحه اول