شهداى فدایی در دى ماه

رفقا: مرتضى حاج شفیعیها - حسین محمودیان – محمد رضا (هرمز) احمدى - یوسف زركارى - فاطمه حسن پور اصیل - بهمن روحى آهنگرانی - مسرور فرهنگ - حسن نوروزى - فاطمه (شمسى) نهانى – محمد رضا هدایتی - شاهرخ میثاقى (اولین شهید جنبش دانشجویى خارج كشور) - خدابخش شالى - سیروس قصیرى – فقیر محمد زین الدینى - فتح الله كریمى - خاطره جلائى - فرهاد دادور - مجید سیدی - محمد سعیدی - عبدالصمد بازماندگان  - منصور بنازاده - پرویز شانگی پور علی رضا (همایون) پریزاد - مهری محمدی - بهمن محسنی - پروین بهداروند - معین الله محسنی - فقیرمحمد زین الدینی – حمید احمدی - سید قربان حسینی - سعید اسدالله خانی - حسین مکرانی - محمد کمالی و ....به دست دژخیمان شاه و خمینى در مبارزه براى دموكراسى و سوسیالیسم از سال ۱۳۵۰ تاكنون به شهادت رسیدند.

منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۲، دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۹ ـ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول