میعاد در فردا

س. پگاه

 

رویاهای زنجیر شده

در گوشه تاریک جهان

عبور کن از پلهای دیروز!

از خاطرات منجمد

و قداست واژه ها

عاطفه ها

تکامل نمی یابند

و در مرداب

ماهی آزاد صید نمی شود

سفرکن

و دلتنگیهایت را ویران کن!

انتظار

جاده ایست لایتناهی

چشمانت را

با پرتو ستارگان بشوی!

در ارتفاع ایستادن

ریشه هایت به افق می رسند

 

مشهد بهمن ۹۹

 

منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۵، آدینه اول اسفند ۱۳۹۹ ـ ۱۹ فوریه ۲۰۲۱

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول