بدرود مادر مقاوم و پایدار (مادر شریفی)

با تاسف بسیار، بانو پوراندخت مختاری (مادر شریفی) امروز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت در بیمارستان فیروزگر تهران درگدشت. زنده یاد پوراندوخت، مادر دو فدایی شهید، رفقا فرامرز و فرزین شریفی بود. فرامرز در پیکار علیه دیکتاتوری شاه در ۶ مرداد ۱۳۵۱ به شهادت رسید و فرزین توسط مزدوران خمینی در مهر ۱۳۶۰ اعدام شد.

زنده یاد مادر شریفی، زنی مقاوم و پایدار بود و نقش برجسته ای در جنبش دادخواهی مردم ایران داشت.

فقدان این زنده نام، بانو پوراندوخت مختاری (مادر شریفی) را به خانواده مختاری و شریفی، به خانواده شهدا و زندانیان سیاسی، به فعالان جنبش دادخواهی و به تمام آزادیخواهان تسلیت می گویم.

مهدی سامع / سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۴ مه ۲۰۲۱

منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۸، شنبه اول خرداد ۱۴۰۰ – ۲۲ مه ۲۰۲۱

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول