الفبای خونین

م . صبح

بیاد  جان باختگان دانش آموز دختر در افغانستان*

              

 نامتان را

نمی دانم  

و رخسارتان را

         نمی شناسم         

اما

سارها

با اشتیاق

 در زنبق چشمهاتان

         آشیانه می سازند

و زمین

پر از پرواز می شود

ازشاخه های گیسوانتان

ساقه آزادی

                    می روید

خطی

میان بودن یانبودن

و پیشانی تان

اگرچه با قطره های خون

ایستادگی می آموزد

آفتاب یخ زده

و جهان 

 سر در برفی سنگین           

             فرو برده ست

قلبها اسیدی

و مردابها

بی وقفه

 به  دریا می ریزند

در طرح لرزان مهتاب

طلوع می کنید

و رایحه اش

یادهاتان را

در شب مرغزاران

              می پراکند

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

*در۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ مزدوران رژیم آخوندی در کابل باانفجار بمبی در یک مدرسه دخترانه

بیش از پنجاه دانش آموز را کشته و دهها نفر را مجروح کردند. این شعر کوتاه در رثای آنان سروده شده است.

 

       

منبع: نبرد خلق شماره ۴۴۰، آدینه ۱ مرداد ۱۴۰۰- ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول