گزیده هایی از اطلاعیه های شورای ملی مقاومت ایران ...

 

بيانية سي و چهارمين سالگرد تأسيس شوراي ملي مقاومت ايران

 

اطلاعيه جلسه مياندوره يي شوراي ملي مقاومت ايران

جلسة فوق العاده مياندوره يي شوراي ملي مقاومت در روز جمعه 17خرداد با شركت اعضاي در دسترس شورا براي رسيدگي به استعفاي غير مترقبه آقايان روحاني و قصيم برگزارشد. ادامه

 

بیانیه تفصیلی شورای ملی مقاومت ایران

پیرامون استعفای غیر مترقبه دو تن از اعضا