اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران:

شاهرخ زمانی به وسیله مزدوران خامنه ای به قتل رسید

امروز یکشنبه 22 شهریور 1394، مزدوران خامنه ای در یک اقدام جنایتکارانه و بزدلانه، زندانی سیاسی مقاوم و فعال کارگری، شاهرخ زمانی را در زندان رجایی شهر به قتل رساندند.

زندانیان سیاسی همبند با زنده یاد شاهرخ زمانی اعلام کرده اند که دهان وی پر از خون و بر سر او آثار ضربه وجود دارد.

رفیق شاهرخ زمانی یک فعال کارگری شناخته شده بود که چه به دلیل فعالیتهای خستگی ناپذیر در راه حقوق کارورزان و چه به خاطر مقاومت شجاعانه اش در برابر مزدوران رژیم، در میان کارگران و زندانیان سیاسی محبوبیت و نفوذ وسیعی داشت. حاکمان جمهوری اسلامی در هراس از این نقش برجسته و با هدف بی سر کردن جنبشهای اعتراضی دست به این قتل زده اند و بی گمان آن را علیه کوشندگان بخشهای دیگر جامعه نیز به کار خواهند بست.

تردیدی وجود ندارد که زنده یاد شاهرخ زمانی به وسیله ایادی استبداد مذهبی حاکم بر ایران به قتل رسیده و خامنه ای و روحانی مسوولان مستقیم این جنایت هستند.

قتل شاهرخ زمانی همگام با تشدید سازمان یافته فشار حکومت بر فعالان و تشکلهای صنفی صورت گرفته و تلاش بیهوده و جنایتکارانه ای علیه جامعه برای توازن بخشیدن به عقب نشینی خارجی است. در هفته های اخیر دستکم سه تن از فعالان صنفی معلمان دستگیر شده اند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با محکوم کردن این جنایت بزدلانه، شهادت این رزمنده راه آزادی را به خانواده او، به زندانیان سیاسی و عقیدتی و به مردم ایران تسلیت می گوید.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران کوشندگان سیاسی، فعالان کارگری و صنفی و تشکلهای حقوق بشری و مدنی را به اعتراض یکپارچه علیه این جنایت فرا می خواند. ما خواهان انجام تحقیقات مستقل بین المللی برای روشن شدن چگونگی این جنایت و نیز رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.


سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

یکشنبه 22 شهریور 1394 - 13 سپتامبر 2015