فراسوی خبر ... شنبه ۱ اردیبهشت

 

مشخص شدن دشمن در کف خیابان

زینت میرهاشمی

 

در حالی که مردم اهواز خواهان آزاد شدن دستگیرشدگان اعتراضهای اخیر هستند، مردم کازرون برای چندمین روز به خیابان آمدند و با شعارهای مشخص و صریح خود، خواستار مشارکت در زندگی و سرنوشت خودشان هستند. مردم کازرون به تصمیمی که از بالای سر آنها و بدون مشارکت و نظر خواهی برای تقسیم کازرون در دفتر تقسیمات کشوری گرفته شده اعتراض دارند و این جدایی را به رسمیت نمی شناسند.

 

اعتراض مردم کازرون همچون اعتراض مردم اهواز و کشاورزان اصفهان، تداوم اعتراضهای دی ماه سال ۱۳۹۶، است. قیامهای مردمی در بسیاری از شهرهای ایران، اعتراض به وضعیت موجود، هیچ شمردن آنها و علیه تبعیض و بی عدالتی بود. هیچ شمردن و عدم مشارکت در تعیین سرنوشت خود و تعیین نمایندگان از جانب رژیم برای مجلس ارتجاع به جای نمایندگان انتخابی مردم در یک پارلمان دمکراتیک و.... دردهای مشترکی است که در قیامهای مردمی خود را نشان داد.

بر خلاف بمباران تبلیغاتی دم و دستگاه حکومت به شمول اصلاح طلبان قلابی و دلبستگان به وضع موجود، هم زندان و شکنجه و کشتن قیام کنندکان و هم خیزشهای خیابانی ادامه دارد.

تسخیر مصلای کازرون توسط مردم و دادن شعارهایی مانند وای به روزی که مسلح شویم... دشمن ما همین جاست، دروغ می گن آمریکاست، خیزشی آگاهانه و با خواسته ای مشخص است. شعار دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست که قبلا از طرف کشاورزان اصفهان و مردم اهواز هم داده شده، شعاری است که تمامی رژیم و در راس آن ولی فقیه را نشانه گرفته است. رژیم ولایت فقیه جهار دهه مردم را با لولوی دشمن خارجی سرکوب کرده و حالا مردم رک و صریح می گویند دشمن همین جاست. یعنی دشمن مردم رژیم است. 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست