فراسوی خبر ... آدینه 4 اردیبهشت

مُعلمان، همبسته به پیش می روند

منصور امان

مُبارزه مُتحد و سراسری مُعلمان کشور برای دستمُزد عادلانه و حُقوق صنفی و مدنی، با گامهای اُستوار به پیش می رود. پس از سلسله حرکتهای اعتراضی خودسامان در فروردین ماه، اکنون یک تشکُل صنفی نیمه رسمی نیز کارورزان فرهنگی را به تجمُع فراخوانده است.

"شورای مرکزی تشکُلهای صنفی فرهنگیان سراسر کشور" در بیانیه ای از مُعلمان خواسته است که روز پنجشنبه، 17 اُردیبهشت، "در محوطه ادارات کُل اُستانها" گردهم آیند و به خواسته های خود صراحت بخشند

این فراخوان به دُنبال رشته اعتراضهای مُعلمان در ماه گذشته داده شده که طی آن هزاران مُعلم در تهران، کرج، اراک، ساوه، خُمین، اهواز، بندرعباس، بندر امام، بوشهر، اندیمشک، مشهد، بُجنورد، سبزوار، شاهرود، سنندج، قُروه، مریوان، کرمانشاه، همدان، ایلام، رشت، زاهدان، قزوین، بروجرد، الیگودرز، خُرم آباد و ده ها شهر کوچک و بُزُرگ دیگر کشور به خیابان آمدند و خواهان بهبود شرایط معیشتی و صنفی خود شدند.

در روزهای ابتدایی اسفند ماه سال گذشته نیز پس از حرکت اعتراضی گُسترده و خودسامان کارورزان فرهنگی در شهرهای اُستانهای، تهران، خُراسان، کُردستان، کرمانشاه، فارس، کُهگیلویه و بویراحمد و گیلان، فراخوانی زیر نام "شورای هماهنگی تشکُلهای صنفی سراسر کشور" برای تجمُع در 10 اسفند مُنتشر گردید. شایان توجه است که دستگاه های تبلیغاتی و امنیتی حُکومت و نیز تشکُلهای رسمی که به نام مُعلمان تابلو زده اند، برای جلوگیری از حرکت مُعلمان در 3 اسفند  دست به تلاش وسیعی زده بودند.

اعتراض سراسری مُعلمان در فروردین ماه، چه به لحاظ کمی و تعداد نیروهایی که در آن مُشارکت داشتند و چه از نظر درون مایه ای و نوع و جهتگیری مُطالبات، نه تنها از سطح تجمُع 10 اسفند فراتر رفت، بلکه نشانگر آن بود که جُنبش مُعلمان در مجموع و نسبت به سال گُذشته، یک گام مُهم به پیش برداشته است.

در این میان، تشکُلهای وابسته به باندهای درونی حُکومت با افسُردگی اعتراف می کنند که نقشی در اعتراضهای مُعلمان بازی نمی کنند و توانایی مُدیریت مُطالبات آنها را ازدست داده اند. وابستگان حُکومتی که تاکنون وظیفه و فعالیتی جُز مهار اعتراضها و دست بسر کردن مُعلمان نداشته اند، به این وسیله بر بی اعتبار شدن خویش نزد آنها مُهر تایید نهاده اند. این می تواند آغاز یک تحول چشمگیر در سازمانیابی و نیز رُشد اعتراضها در سطح و عُمق باشد.    

 

 

بازگشت به صفحه نخست