فراسوی خبر ... پنجشنبه ۵ شهریور

 

تایید هزار باره بر تروریستی بودن سپاه پاسداران

 

زینت میرهاشمی

 

حرفهای خامنه ای، روحانی در رابطه با تنگ تر شدن حلقه صادرات نفت و عدم تمدید معافیت کشورهای خریدار نفت ایران، مناسبات بین رژیم و آمریکا را وارد فاز تهدیدهایی می کند که حاصلی حز به خطر انداختن امنیت مردم ایران ندارد.

به تهدیدهای خامنه ای که به نظر می رسد وزن پوشال آن زیاد باشد، باید حرفهای سرکرده جدید سپاه پاسداران، پاسدار سلامی را هم اضافه کرد.

در حرفهای کارگزاران رژیم در روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت تضادهای آشکاری وجود دارد که در عمل خمیر مایه تهدیدهای شان، نه از روی قدرت بلکه از ضعف ناشی می شود. به عنوان مثال خامنه ای روز چهارشنبه ۴ شهریور گفت که:آن قدر که خودمان اراده کنیم، نفت مان را صادر می کنیم. بنا بر گفته کارگزاران رژیم، علیرغم معافیتهای چند ماهه، رژیم مشکل فروش نفت داشت. وقتی خریداری برای نفت نیست، اراده معنایی ندارد. این حرف پوشال است. خامنه ای که خود دشمن اصلی کارگر و نیروی تولید است، این تحریمها را به سود رونق تولید دانسته است. این حرف فقط در بیت ولی فقیه مستدل است زیرا وی بی خیال سفره خالی کارگران است.

نمونه دیگر از لافی که به ضرر مردم است، سخن پراکنی سرکرده کل سپاه پاسداران، حسین سلامی در روز معارفه اش است. وی ضمن تایید مداخله جویی تروریستی سپاه پاسداران و سپاه قدس، در کشورهای همسایه، مدعی گسترش قلمرو اقتدار سپاه از منطقه به جهان شد. پاسدار سلامی همچنین مدعی به تمدن کشانیدن حاکمیت اسلام در گام دوم انقلاب شد. این پاسدار تبهکار از به وجود آمدن شهرهای موشکی و فرود آنها بر سر دشمنان اسلام حرف زد.

تمام آسیبهای اجتماعی و اقتصادی که امروز بر سر مردم ایران آوار شده محصول سیاستهای رژیم و به ویژه تلاش سپاه پاسداران برای مداخله گری ماجراجویانه و ایجاد شهرهای موشکی و ارسال تروریست به کشورهای دیگر است. برگماری پاسدار حسین سلامی که به تهدید و شعار دادن علیه این و آن معروف است و حرفهایی که او در روز چهارشنبه ۴ فروردین زد، برای خرید زمان و دادن مانور با ژستهای بی ارزش است. حرفهای این پاسدار تبهکار برای هزارمین بار روشن کرد که سپاه پاسداران یک نیروی تروریستی و تبهکار است که موجودیت آن به زیان مردم ایران و کشورهای دیگر است.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست