فراسوی خبر چهارشنبه 5 آبان

 

موضع وقیحانه در برابر کشتار کولبران

زینت میرهاشمی

 

در برابر خشم و نفرت مردم از کشتار کولبران مناطق مرزی  توسط نیروهای انتظامی، سرانجام با چند سال تاخیر، سخنگوی نیروی انتظامی رژیم بی شرمانه، اخبار مربوط به این قتلها را دروغ و تمامی آن را تکذیب کرد.

تکذیب نیروی انتظامی در حالی انجام می شود، که عکس کولبران به قتل رسیده و حتا قتل تعداد زیادی از اسبهای آنها که به صورت دسته جمعی به قتل رسیده بودند به شکل وسیعی پخش شده است. سند به اندازه کافی وجود دارد. سخنگوی نیروی انتظامی ضمن دروغ خواندن قتل کولبران، مدعی شد که کولبران یا کارگران باربر ساخته و پرداخته رسانه های خارجی برای ورود سلاح و مواد منفجره و مواد مخدر به ایران است. این کارگزار رژیم فعالیت برادران قاچاقچی و اسکله های قاچاق که توسط احمدی نژاد افشا شد را به کولبران نسبت می دهد.

کولبران، کارگران باربری و از فقیرترین و محروم ترین اقشار مردم مرزنشین هستند. این باربران وسیله امرار معاش و ابزار کارشان، بدنهای نحیف و لاغرشان است. در بهترین شکل، آنها قاطر و یا اسب دارند. پدیده کارگران باربر یا کولبر محصول فقر و محرومیت مردم در مناطق مرزی است. در فقدان کار، نبود کمکهای اجتماعی و محرومیت از اولیه ترین امکانات و استانداردهای زندگی، این نوع کارگری رواج پیدا کرده است. طی دو سال اخبر تعداد زیادی از کولبران زیر شلیک مستقیم مزدوران سپاه و نیروی انتظامی جانشان را از دست داده اند. اخبار و عکسهای به قتل رسیدگان و کمپینها و اعتراضهایی که پی آن صورت گرفت، تعدادی از مجلس نشینان از استان کردستان را  وادار کرد که به این امر اعتراض کنند.

کشتار کولبران و به قتل رساندن اسب و قاطر آنها به بهانه گرفتن وسیله کارشان عملی ضد انسانی و ضد حقوق بشر است. دروغهای سخنگوی نیروی سرکوبگر انتظامی را کسی باور نخواهد کرد. 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست