فراسوی خبر چهارشنبه 5 بهمن

فجایع انسانی از زبان آمار

زینت میرهاشمی

 

در هیاهوی تبلیغات انتخاباتی برای ورود به مجلس ولی فقیه، برخی از آمار منتشر شده از عمق فاجعه خبر می دهد. فجایعی که مجلس بی خاصیت رژیم هیچ راه حلی برای آن نمی تواند ارایه دهد.

تمامی آمارها از آسیبهای اجتماعی تا بیکاری و فقر به دلیل سیاستها و عملکردهای ضد مردمی و ناعادلانه رژیم، همچنان رو به افزایش است. این آمارها از آنجا که توسط نهادهای وابسته به رژیم ارایه می شود، واقعیتهای موجود را نرمتر از آنچه که هست نشان می دهد. گوشه ای از دو آماری که در رسانه های حکومتی روز سه شنبه 4 بهمن منتشر کردند، فاجعه انسانی در حکومت فاسد حاکم را منعکس می کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم روز سه شنبه از 130 هزار دانش آموز معتاد کامل در مدارس خبر داد. وی این 130 هزار تن را دانش آموزانی دانست که مصرف دائم دارند. بر این منظر باید تعداد زیادی را که به صورت غیر دائم و پنهان استفاده می کنند را اضافه کرد. بر اساس آمار وی، سن اعتیاد در میان دانش آموزان به 13 سال رسیده است.

بر اساس داده آماری این مجلس نشین، تعداد معتادان خیابانی طی 8 سال 10 برابر شده است. افزایش آمار خودکشی در میان دانش آموزان را هم به آمار دانش آموزان معتاد اضافه کنیم، عمق فاجعه انسانی در میان جوانان را می توان دید. این شرایط در میان جوانان کنشی در برابر نومیدی به آینده، خشونت و بازتولید خشونت و سرکوب روزمره آرزوهای آنها است که مسئول مستقیم آن حکومت است.

در رویدادی دیگر، روابط عمومی پزشکی قانونی استان ایلام در گزارشی از افزایش 40 درصدی حوادث کاری نسبت به سال قبل خبر داد.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست