فراسوی خبر ... چهارشنبه 5 فروردین

از جمهوری اسلامی تا حُکومت اسلامی؛ تولید وحشت در عراق توسُط آمریکا

منصور امان

سه هفته پس از آنکه ارشدترین مقام نظامی ایالات مُتحده تحرُکات جنگی رژیم جمهوری اسلامی و دست نشاندگان شبه نظامی اش در عراق را "مُثبت" ارزیابی کرد، رییس دستگاه اطلاعاتی این کشور، رژیم مُلاها را "خطری هم پایه داعش برای آمریکا" و نیز "عامل بی ثباتی در منطقه" خواند.    

پیامهای ناهمگونی که از واشنگتن ارسال می شود، بیش از آنکه نشان دهنده آشُفتگی در دستگاه های جُداگانه دولتی آمریکا باشد، بیانگر عزم این کشور به تداوم سیاست دوگانه "استفاده و مهار" در برابر رژیم جمهوری اسلامی در عراق است.

از همان هنگام که ایالات مُتحده، عراق را به اشغال خود درآورد، بهره گیری از نفوذ رژیم مُلاها بر شیعیان این کشور را برای تثبیت چیرگی سیاسی - نظامی خود و سود بردن از منافع جذاب آن به سطح یک استراتژی فراز داد. همزمان آمریکا تلاش کرد سطح و دامنه این نفوذ خودخواسته را بر اساس منافع و نیازهای خود مُدیریت و کُنترُل کند.

نتیجه فاجعه بار این سیاست برای مردُم عراق از همان ابتدا در شکل شُعله ور گردیدن یک جنگ خونین قومی مذهبی، از هم گُسسته شدن شیرازه های زندگی مدنی، تلاشی نهاد دولت، تبدیل شهروندان عادی به اهداف کُشتارهای کور و به فلاکت کشیده شدن زندگی و کسب و کار آنها خود را به نمایش گذاشت.

اینک مردُم این کشور چشم در چشم یک نتیجه بی واسطه دیگر استراتژی مزبور دوخته اند که در هیات "حُکومت اسلامی" (داعش) بر سر آنها آوار شده است. آمریکا بر پایه این سیاست، هشت سال نوری المالکی، یک مُهره دست آموز خود و همزمان، وفادار به رژیم مُلاها را که دلیل اصلی قیام سُنیها و سکولارهای این کشور و زمینه ساز قُدرت گرفتن "داعش" به حساب می آید، زیر چتر پُشتیبانی خود گرفت. ایجاد، سازماندهی و تسلیح گروه های شبه نظامی شیعه و حاکمیت وحشیانه آنها بر اقلیتها در این دوره صورت گرفت. 

واشنگتن اما چنین نمی نماید که از این تجربه درس آموخته باشد، در غیر این صورت میدان را برای تاخت و تاز مُلاها و دستجات تبهکار تحت امرشان به بهانه جنگ علیه داعش باز نمی کرد. آمریکا به گونه کوته بینانه ای گرد منافع لحظه ای خویش خیمه زده و فقط هنگامی به جُنبش در می آید که قصد اُفتادن از چاله به چاه را داشته باشد.

این دُرُست که پیاده نظام مجانی مُلاها بر طبق مُعادله سود - هزینه بسا پُر صرفه تر از موشک و بُمبهای گران قیمت است و جنازه نیروهای آن اشک کسی را در واشنگتن و نیویورک درنمی آورد، با این حال آمریکا بهای سیاسی این مُعامله را بسا بیشتر، با همان موادی که رییس سیا برشمرده، خواهد پرداخت.

 

 

بازگشت به صفحه نخست