فراسوی خبر... آدینه 5 تیر

افشاگری خامنه ای علیه خامنه ای

منصور امان

ایام "نرمش قهرمانانه" برای "مقام مُعظم" جمهوری اسلامی ایام خوشی نیست. او در تمام طول این دوره در نزدیک به هر حُضور علنی، هر بار باید اندکی بیشتر از بُرج عاج رهبری پایین بیاید و از نو در برابر زیر مجموعه خود سوگند بخورد که در حال فریب دادن شان نیست و شیادی پیشه نکرده است. روز سه شنبه موعد دیگری برای ادای این آیین بود که هر روز از شمار باورمندان به آن کاسته می شود.  

آقای علی خامنه ای در این روز نیز به کارگُزاران، لایه های میانی و بدنه حُکومت اطمینان داد که بین آنچه که آشکارا می گوید با آنچه که در نهان می کند، تناقُضی وجود ندارد و از ساحت او نیت کُلاه گذاری بر سر اصحاب به دور است.

با این حال، شنوندگان وی برای دریافت اینکه "آقا" در بازی با آنها چقدر تقلُب می کند، نمی بایست در انتظار انتشار نتیجه دور کنونی مُذاکرات هسته ای و یافتن امکان نگاه به "فکت شیت" آمریکایی، اُروپایی و یا روسی می ماندند. او خود با پُرگویی در باره پیشینه "نرمش قهرمانانه"، یک سند تازه در این باره در اختیار آنها گذاشت.

آقای خامنه ای برای زیردستانش روشن ساخت که از "زمان دولت قبل" در حال مُذاکره با آمریکا بوده است و البته آنها را آرام کرد: "با اصرار واسطه قبول کردیم و مُذاکرات شُروع شد."

ولی فقیه "نظام" در حالی به "پالوده خوری" بُلند مدت با آمریکا اعتراف کرده که در همان زمان با شدت و حرارت تمام هر گونه "مُذاکره" با آمریکا را تکذیب می کرد. او در فروردین ماه 1392 تاکید کرد: "از جُمله تاکتیکهای تبلیغاتی اینها این است که گاهی شایع می کنند که از طرف رهبری کسانی با آمریکاییها مُذاکره کردند. این هم یک تاکتیک تبلیغاتی و دروغ محض است."

یکسال بعد، آقای خامنه ای برای گُمراه کردن هر چه بیشتر ابواب جمعی و مهار باند "تدبیر و اُمید"، به سُخن سرایی پیرامون مضرات "مُذاکره با آمریکا" پرداخت و آسیبهای آن را اینگونه بر شمرد: "این کار ما را در افکار عُمومی ملتها و دولتها به تذبذُب مُتهم می کند و غربیها با تبلیغات عظیم خودشان، جمهوری اسلامی را دُچار انفعال و دوگانگی جلوه می دهند."

گمان نمی رود فریبکاری "رهبر" دستکم از چشم آن بخشهایی از حُکومت که منافع شان به طور بی واسطه به رویکردهای وی پیوند خورده، پنهان مانده باشد. ناگُزیری آقای خامنه ای به تکذیب این اتهام در هر فُرصت، شاهد گویایی از جو موجود داخل "نظام" پیرامون میزان باورپذیری وی است.   

 

 

بازگشت به صفحه نخست