فراسوی خبر... چهارشنبه 6 آبان

پذیرایی دولت از "مُفت خورها"

منصور امان

شکاف شکل گرفته در دولت بر سر سیاستهای اقتصادی گُسترش می یابد. یک مُشاور ارشد آقای روحانی، به چهار وزیر مُنتقد در کابینه حمله بُرده و آنها را زیرلبی "مُفت خور" و "رانت خوار" نامیده است.

آقای اکبر تُرکان که از چهره های پُرنفوذ جناح میانه حُکومت به حساب می آید، وزیران کار، دفاع، اقتصاد و صنعت را مورد حمله قرار داده و خواسته های مطرح شده توسط آنان در نامه به رییس دولت را "نابجا" توصیف کرده است. او نامبُردگان را مُتهم می کند که "به دُنبال رانت" هستند.  

چهار وزیر در نامه مزبور خواهان "اقدام ضرب الاجل" آقای روحانی برای رسیدگی به وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه شده و در این رابطه به گونه مُشخص به بازار بورس و صنایع بُزُرگ اشاره کرده بودند.

آقای تُرکان در ادامه حمله خود به مُنتقدین در دولت، از بی اعتنایی حُجت الاسلام حسن روحانی به آنها و "پشیمان" شدن شان سُخن می گوید. با این حال چنین می نماید فشار رُقبا که از طریق چهار وزیر سر باز کرده و مُنتقل گردیده، چندان نیز بی تاثیر نبوده و موجبی برای پشیمانی وجود ندارد.

زمان کوتاهی پس از علنی شدن اختلافها، آقای روحانی از تهیه یک "بسته اقتصادی رونق" خبر داد که بر اساس آن بیش از 10 میلیارد دُلار در قالب "طرحهای عُمرانی" و "یارانه"  به کیسه شرکتها و موسسات وابسته به جناح رقیب ریخته خواهد شد. وی همچنین وعده داد که در این بسته، رانتهای دولتی "ارزان و بیشتری" زیر نام "تسهیلات" به بخشهای مالی و صنعتی رقیبانش اختصاص خواهد داد.

پیرامون نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی که آقای تُرکان بر "رانت" موجود در آن تمرکُز ویژه ای کرده بود نیز پیشرفتهایی به نفع "مُفت خور"ها به دست آمده است. وزیر و مقامهای وزارت نفت از انجام مُذاکراتی برای کاهش نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی خبر داده اند.  

به نظر می رسد سُخنان تُند آقای تُرکان علیه چهار وزیر، در حقیقت بیان نارضایتی بخشهایی از جناح میانه حُکومت از عقب نشینی آقای روحانی در برابر فشار باند رقیب باشد. "بسته رونق" وی در پهنه اقتصاد، به خوبی می تواند پروژه این جناح در میدان سیاست را زمینگیر کند.   

 

 

بازگشت به صفحه نخست