فراسوی خبر یکشنبه 6 اردیبهشت

 

دروغ روحانی در مورد برابری اقلیتهای دینی

زینت میرهاشمی

 

سخن پراکنی حسن روحانی در روز شنبه 5 اردیبهشت توجیه همهِ سرکوبگریهای حکومت است. نقض حقوق بشر در ایران توسط قوانین ارتجاعی مبتنی بر شریعت، همان قوانینی که روحانی از آن دفاع می کند، نهادینه شده است. روحانی قصد دارد خانه ای که از پای بست ویران است را رنگ آمیزی کرده و قوانین ارتجاع دینی را لطیف جلوه دهد. همان قوانینی که بر طبق آن سنگسار و دست بریدن اجرا می شود.

حسن روحانی اجرای قانون شرع را افتخار خود دانست و در کنار هم قرار گرفتن شرع و قانون را خوشبختی اعلام کرد. بر کسی پوشیده نیست که خمینی و دنباله روهای او به نام امنیت و قانون شریعت دست به کشتار و قتل عام زندانیان سیاسی زده و هر دگراندیشی را به زندان و داغ و درفش کشیدند. این رسم دیکتاتورهاست که امنیت خود را با امنیت مردم یکسان جلوه دهند. حرفهای روز شنبه روحانی در جمع فرماندهان ناجا در باره امنیت و این که بین امنیت جامعه و امنیتی کردن تفاوت وجود دارد و پلیس خوب و بد داریم، نتیجه عملی اش افزایش بودجه نیروهای مسلح است. روحانی گفت ّبودجه نیروهای مسلح را صد در صد و بیشتر از آن پرداخت کردیم. افزایش بودجه نهادهای مسلح در جهت سرکوب بیشتر است.

حسن روحانی در مورد حقوق زنان بر تبعیض جنسیتی زنان بار دیگر تاکید کرد. وی گفت: قانون برای همه مساوی است اما نحوه برخورد با زن فرق می کند.. مقدس شمردن زنان و این که به زنان روی خوش، تواضع و ادب باید نشان داد حرفی کهنه و در جهت نهادینه کردن تبعیض جنسیتی در قانون است.

حسن روحانی در سخن پراکنی خود مدعی برابری همه شهروندان از جمله سنی، شیعی و مسیحی در قانون شد. آیا اگر حسن روحانی یک مسلمان سنی مذهب بود می توانست به این مقام برسد؟ آزار و اذیت اقلیتهای دینی و به طور کلی تبعیض دینی پدیده ای نیست که حسن روحانی به عنوان رئیس دولت ولایت فقیه از آن بی خبر باشد. پس حسن روحانی عامدانه و برای فریبکاری دروغ می گوید.

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست