فراسوی خبر... یکشنبه ۷ آذر

چراغ سبز خامنه ای برای تسویه حساب با مُنتقدان کسب وکار صادق لاریجانی

منصور امان

با چراغ سبز آقای خامنه ای، آیت الله صادق لاریجانی و اُرگانهای نظامی امنیتی دست به ضدحمله و پرونده سازی علیه مُنتقدان رُسوایی بانکی قُوه قضاییه زده اند. باند ولی فقیه با روی آوری مُستقیم به ابزارهای قهری، تلاش می کند از زیر فشار سنگینی که در هفته های اخیر می بایست مُتحمل می شد، بیرون بیاید.  

در این راستا، آقای محمود صادقی، نماینده ای که پرونده کسب و کار بانکی قُوه قضاییه را در مجلس مُلاها گشود، از احضار خود به دادسرا خبر داده است. او دو روز پیش نیز در یک نامه سرگُشاده، ارسال "پاره ای اخطارها و هُشدارها در روزهای اخیر" برای ساکت کردن خود را فاش ساخته بود.

همزمان، باند آقای خامنه ای، جناح میانه حُکومت و به طور مُشخص آقای رفسنجانی را صحنه گردان پرده دری از "اسرار نظام" مُعرفی کرده و فعالیت شدیدی را در جهت ابعاد امنیتی دادن به موضوع آغاز کرده است.

در پرونده ای که به همین منظور تهیه گردیده و خُطوط مُهم آن روز گذشته (شنبه) در وبگاه قُوه قضاییه (میزان) مُنتشر شد، به "پروژه مُشترک از درون و خارج مرزها برای تخریب قُوه قضاییه" و "تهاجُم علیه ولایت فقیه" اشاره شده است. مُصاحبه خانُم فائزه رفسنجانی با یک تلویزیون خارج کشوری پیرامون حسابهای بانکی آقای صادق لاریجانی، در حُکم سند دُرُستی ادعاهای یاد شده مُعرفی شده است.

هفته گذشته هنگامی که آیت الله لاریجانی برای رها ساختن دُم خود از تله، پای رییس اش را به میان کشید و "اجازه رهبری" به قُوه قضاییه برای باز کردن حساب اختصاصی را فاش ساخت، بی تردید این جسارت را بدون هماهنگی با وی مرتکب نشده بود. همین ویژگی در مورد رد ادعای برکناری خود با حرافی در باره نشست خُصوصی با "رهبری" و غمزه آمدن با "خنده ایشان" نیز صادق است.   

مقصدی که این حرکت به سمت آن روان است، از همین نُقطه به خوبی پیداست؛ با وارد شدن "آقا" به رُسوایی، موضوع به خودی خود به سطح بالاتری انتقال می یابد و با تبدیل گردیدن به "مساله حُکومتی"، راه دخالت ابزارهای قهری در آن گشوده شده و اقداماتی که در این چارچوب صورت خواهد گرفت، مشروعیت می یابد.

سویه مادی این مُعادله را به جُز احضار آقای صادقی و پرونده سازی برای آقای رفسنجانی، در اعلام پُشتیبانی وزیر کشور از قُوه قضاییه برای برخورد با آنچه که "تُهمتها در فضای مجازی" نامیده، می توان مُشاهده کرد. آقای رحمانی فضلی خطاب به دستگاه قضایی گفته است که به عُنوان رییس شورای امنیت کشور از برخورد با "ولنگاری در فضای مجازی" و "تُهمتهایی که زده می شود" حمایت می کند و تاکید کرده: "شما هیچ نگران نباشید."

هنوز روشن نیست کارت برنده آقای صادق لاریجانی با نقش "رهبری" بر آن، توانایی بُردن رُقبا به کُنج "نظام" و فلج کردن آنها را دارد یا نه. روشن اما این است که مُداخله "آقا" برای فیصله دادن به رُسوایی مالی دستگاه قضایی، بار دیگر او را به عُنوان سرچشمه و الهام بخش فساد در ساختارهای حُکومتی برجسته ساخته است.   

 

 

بازگشت به صفحه نخست