فراسوی خبر...  دوشنبه ۱۱ بهمن

دانشجویان، پناهجویان و مسافران قربانی دو فاشیست

لیلا جدیدی

واکنشهای "متمدنانه" سرکردگان رژیم جمهوری اسلامی در برابر اقدام اخیر رییس جمهور خودشیفته و نژاد پرست آمریکا مبنی بر بستن مرزها به روی شهروندان هفت کشور خارجی و به ویژه مسلمانان، بسیار جالب توجه و شایسته مرور است. برای جامعه ایران که ۳۸ سال است تحت حاکمیت رژیمی قرار دارد که دست فاشیستها را در اعمال تبعیض از هر نوع آن، از تبعیض مذهبی و جنسیتی گرفته تا ملی و غیره از پشت بسته، این واکنشها ژستهایی توخالی و مضحکی بیش نیست.

یکی از همین مانورهای مضحک، فراخواندن سفیر سوییس که سفارت مطبوعش منافع آمریکا را نمایندگی می کند، است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه رژیم ضمن اعتراض به اقدام ترامپ، آن را "مغایر با کنوانسیونهای حقوق بشری" خوانده است.

از این مغلطه گو باید پرسید جمهوری اسلامی از چه هنگام به کنوانسیونهای حقوق بشر احترام گذاشته که حال به آن استناد می کند. تنها نگاهی به رفتار رژیم با مردم ایران، به این پرسش پاسخ می دهد.

به جای چسباندن نان خود به تنور ترامپ، جمهوری اسلامی پاسخ دهد تا به حال چند شهروند دو تابعیتی را در سفر به ایران اسیر کرده، مانند زهرا کاظمی به قتل رسانده یا همچون جیسون رضاییان فقط بعد از گرفتن باج دست از سرشان برداشته؟ مگر این حاکمان ایران نیستند که تاکید می کنند قوانین بین المللی با قوانین اسلام متفاوت است و به آن اهمیت نمی دهند؟ به راستی رژیم چند بار به اعتراضات نهادهای بین المللی نسبت به پایمالی میثاقها و کنوانسیونهای جهانی توجه کرده است؟

جمهوری اسلامی بهتر است پیش از اینکه به اقدامات فاشیستی ترامپ اعتراض کند، به یاد آورد که چگونه خون ندا ها و سهرابها را بر کف خیابان ریخت و یا سری به زندانهای خود بزند. مردم آمریکا وظایف خود را می دانند و در برابر آن دیگر فاشیست ایستاده اند.

شهروندان ایرانی نه تنها قربانی سیاستهای ترامپ، بلکه قربانی سیاستهای جمهوری اسلامی نیز هستند. آنها تاوان بحران آفرینیهای رژیم در منطقه و دیگر نقاط جهان را می دهند و رژیم آنها را به هدفی مشروع برای عوامفریبهای نژادپرستی مانند ترامپ بدل کرده است.

 

 

بازگشت به صفحه نخست