فراسوی خبر ... شنبه ۱۲ آبان

 

وزیر کار مدافع طرح ضد کارگری استاد شاگردی

زینت میرهاشمی

 

تنزل کارورز به شاگرد و کارفرما به استاد، که بنیاد طرح استاد شاگردی مورد نظر وزیر کار است، همان طور که از معنای آن بر می آید حل کردن معضل بیکاری به شیوه کدخدامنشی، البته به نفع کدخدا یعنی سرمایه داران و در راس آن دولت است.

وزیر کار و تعاون رژیم، محمد شریعتمداری روز پنجشنبه ۱۰ آبان از ابلاغ بخشنامه اجرایی طرح استاد شاگردی به استانها خبر داد. طرح استاد شاگردی در ساختار  رژیم قرون وسطایی که خود را پایبند به قوانین بین المللی کار و کنوانسیونهای سازمان جهانی کار نمی داند، طرحی ارتجاعی و ضد نیروی کار و یا بهتر است بگوییم به شکلی زنده کردن طرح ارباب و رعیتی و بازگشت به عقب است.

بر اساس این طرح، شاگرد (کارگر) به عنوان آموزش در مکتب استاد (کارفرما) به کار گرفته می شود. در برابر آموزش که همان کار محسوب می شود، صاحب کار موظف به پرداخت هیچ مزدی نخواهد بود.

چند مورد آسیبهای ناشی از این طرح چنین است:

مجانی کردن نیروی کار، استثمار نیروی کار. صاحب کار عاشق چشم و ابروی کارگر نیست که مجانی آموزش دهد، طبیعی است که تحت آموزش و با دست باز استثمار کارگر را ییشتر خواهد کرد. از آن مهمتر بعد از یک یا دو سال کارکشیدن مجانی، کارفرما مجاز است که وی را استخدام کند یا نکند. یعنی هیچ اجباری برای استخدام بعد از مدت تعیین شده در برابر صاحب کار نیست.

می توان تصور کرد که این طرح نه تنها مشکلی از بیکاری را حل نخواهد کرد بلکه به بیکاری و ارزان سازی نیروی کار کمک خواهد کرد. زیرا وقتی کارگر مجانی یا ارزان وجود دارد، صاحبان کار ترجیح می دهند از این طرح استفاده کنند.

از سویی دیگر این طرح حتا قانون کار فعلی را هم زیر پا گذاشته و آن را دور می زند. زیرا وظیفه آموزش نیروی کار بر عهده وزارت کار است که امکانات آن را فراهم کند. این طرح که به بهانه کمک به حل بیکاری اعلام شده، طرحی شکست خورده در حل مشکل بیکاری است و هر چه بیشتر مردم و نیروهای کار را به فقر و نیستی می کشاند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اعلام خبر ابلاغ این طرح، می گوید: هدف دشمن فقیرتر کردن ملت ایران است. در حالی که این هدف یعنی فقیر تر کردن مردم ایران سالهاست که توسط رژیم ولایت فقیه که دشمن اصلی مردم ایران است اجرا شده است.

از سوی دیگر در شرایطی که جنبشهای اجتماعی، بیش از هر زمان با خواسته هایی در خیابان و علیه وضع موجود اعتراض می کنند، این گونه طرحها، به کلید فراموش شده روحانی برای گشودن مشکل اقتصادی یاری نخواهد رساند.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست