فراسوی خبر... دوشنبه ۱۲ شهریور

دُوُمین شکست سایبری حُکومت و وظیفه توییتر و شُرکا

منصور امان

با اخراج صدها تن از مامورانش از مُهمترین شبکه های اجتماعی بین المللی، رژیم جمهوری اسلامی دُوُمین شکست خود در پهنه گردش اطلاعات در طول چهار ماه را به تلخی تجربه می کند. اکنون وزیر خارجه مُلاها با حمله به اقدام مزبور، به گونه ناخواسته درهم تنیدگی اقدامات مُخرب و گُمراه کننده سایبری حُکومت با فعالیت رسمی دستگاه سیاست خارجی اش را آشکار ساخته است.

پس از شکست سنگین و دامنه دار رژیم ولایت فقیه در جلوگیری از دسترسی مردُم ایران به اخبار، اطلاعات و امکان ارتباطات در اردیبهشت ماه که محور آن را فیلتر شبکه تلگرام تشکیل می داد، این بار ناکامی در پهنه خارجی به سُراغ آن رفته است.

این فقط شناسایی و اخراج شُماری از عوامل عملیاتی حُکومت نیست که موجب تشویش حاکمان کشور گردیده، مُهمتر این واقعیت است که فعالیتهای مخفیانه "نظام" در فضای مجازی زیره ذره بین شرکتهای هدف و دولتها قرار گرفته و به این ترتیب مُحیط امن و بکری که برای تحرُک در خفا بدین منظور وجود داشت، دیگر وجود ندارد.

حساسیت این تحوُل برای حُکومت را می توان از به میدان آمدن آقای مُحمد جواد ظریف، وزیر خارجه مُلاها، دریافت. وی در مُصاحبه ای ترتیب داده شده به این منظور، با حمله به مسدود شدن آنچه که "حسابهای ایرانیها" نامیده، به گونه لو دهنده ای خواهان اقدام مُتقابل علیه "حسابهای فیک" آمریکا و عربستان شده است. وی پس از کشیدن خط موازی "فیک" بین دو "حساب" مزبور، برای رد گُم کردن خواستار حضور "کاربران ایرانی" در توییتر برای "پاسُخ به حرکتها علیه ما" گردید.

واکُنش وزارت خارجه پس از موضعگیری نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل صورت گرفته که در آن اخراج عوامل حُکومت از توییتر، فیس بوک و گوگُل را با وحشت "بخشی از اقدامات آمریکا برای تغییر نظام ایران" مُعرفی کرد. تحرُک این دو اُرگان به روشنی ارتباط استراتژی امنیتی پخش اخبار ساختگی، گُمراه سازی مُخاطبان، فریبکاری هویتی و تبلیغات مُخرب را با سیاست خارجی جمهوری اسلامی فاش می سازد.

به بیان دقیق تر، فعالیتهای اطلاعاتی سایبری، بخش تجزیه ناپذیر - و شاید محور - "دیپلُماسی عُمومی" جمهوری اسلامی است. این ادعا را افشای تلاش دستگاه سایبری برای تاثیر گذاری در آرا و افکار جامعه های اُروپایی و آمریکایی و دستکاری آن ثابت می کند. بخش از فعالیتهای فاش شده در این راستا را کارزار حمایت از "برگزیت"، کمپین پُشتیبانی از آقای "جرمی کوربین"، رهبر حزب کارگر انگلیس، و کارزار حمایت انتخاباتی از آقای "برنی سندرز"، نامزد ریاست جمهوری آمریکا، تشکیل می دهد. همگی فعالیتهای یاد شده زیر پوشش و هویت ساختگی انجام می شده است.

بر این اساس می توان انتظار داشت که افزون بر شیوه های مُستقیم برای تاثیر گذاری بر افکار عُمومی کشورهای هدف، همین آماج به گونه غیرمُستقیم و به طور عُمده از طریق عوامل محلی که آگاهانه یا ناآگاهانه به خدمت گرفته شده اند نیز پی گرفته می شود.

تردیدی نیست که دامنه تحرُکات سایبری رژیم مُلاها گُسترده تر از آنچه است که تاکنون افشا گردیده. در همین حال برای پیشگیری، جلوگیری و حذف آن ضروری است که فیس بوک، توییتر و گوگُل کُلیه اطلاعاتی را که به دست آورده اند، به گونه شفاف در اختیار مُخاطبان خود و پهنه عُمومی بگذارند. کاربران شبکه های یاد شده که سوژه این تهاجُم بوده اند و نیز شهروندانی که شرارت سایبری حاکمان ایران برای انحراف روند درونی سیاست در کشورشان صورت گرفته، حق دارند که از تمامی ابعاد و زوایای آن مُطلع گردند و نسبت به پاکسازی کامل این آلودگی اطمینان یابند.

وجود آگاهی همگانی در باره هدفها، سرچشمه و ترفندهایی که کارزار فریب و دروغپردازی مُلاها را هدایت می کند، موثرترین سلاح مُبارزه با آن است.

 

 

بازگشت به صفحه نخست