فراسوی خبر .... پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت

 

از بانه تا تهران، رژیم از تجمع مردم وحشت دارد

 

زینت میرهاشمی

 

مردم بانه اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته های شان به اعتصاب و اعتراض ادامه خواهند داد. بیش از سه هفته است که مغازه داران بانه در اعتراض به بسته شدن مرزها، مغازه های خود را بسته و دست به اعتصاب زده اند.

 

در حالی که مردم شهرهای مرزی علاوه بر تحمیل تبعیض و بی عدالتی از بیکاری و فقر رنج می برند، طرحهایی که از طرف پایوران رژیم در این مناطق بدون در نظر گرفتن زندگی مردم و بدون ایجاد زیرساختهای توسعه اقتصادی و ایجاد شغل عملی می شود، در تضاد با مناقع مردم این مناطق قرار می گیرد. طرح ساماندهی مبادلات مرزی و بسته شدن مرزها، در عمل بسته شدن کوره راههای مبادلات مرزی شده است. این سیاست همانند تمامی عملکردهای رژیم، فشار به تهیدستان برای فرار قاچاقچیان دانه درشت است. در حالی که بنا به داده های آماری رژیم، سالانه بیش از ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می شود، بستن مرزها و قطع راههای نان درآوردن کولبران، باز گذاشتن دست بیشتر مافیای واردات و دانه درشتها برای قاچاق کالا است. بر اساس خبرهای منتشر شده، روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت، رژیم ماموران سرکوبگر و ضد شورش را برای شکستن اعتصاب و باز کردن مغازه ها به بانه گسیل کرده است.

در رویدادی دیگر همایشهای مستقل کارگری در روز جهانی کارگر (اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت) در تهران و چندین شهر دیگر منجمله سنندج مریوان و سقر، بار دیگر سیاست ضد کارگری رژیم از یک سو و وحدت و درد مشترک کارگران را در کف خیابان به نمایش گذاشت. علیرغم عدم اجازه از طرف حکومت به برگزارکنندگان جشن روز کارگر، گردهمایی کارگران با شعارهای مشخص و قطعنامه پایانی راهپیمایی، قدرت کارکران و مزدبگیرانی را به نمایش گذاشت که برای رسیدن به خواسته های شان جدی بوده و برای به چالش کشیدن سیاسیتهای ضد کارگری رژیم اجتیاج به احازه ندارند. یورش لباس شخصیهای رژیم به همایش کارگری در شهر سقز و یورش آتش به اختیاران ولی فقیه به گردهماییهای کارگری در تهران، بار دیگر هراس رژیم از یگانگی و وحدت نیروهای کار با جنبشهای دیگر ضد دیکتاتوری و به ویژه به سطح آمدن خواسته های عادلانه در کف خبابان را نشان داد.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست