فراسوی خبر... چهارشنبه 13 خرداد

هُشدارهای بهداشتی یک ناقل ویروس

منصور امان

پایوران سیاسی و نظامی رژیم مُلاها به مُوازات اعلام خطر پیرامون کشیده شدن جنگهای فرقه ای به داخل مرزهای ایران، به مُداخله نظامی در کشورهای بُحران زده و شُعله ور نگه داشتن آتش از کُنترُل خارج شده این جنگها ادامه می دهند.

در تازه ترین اقدام تنش برانگیز، رژیم ولایت فقیه به گونه رسمی وارد درگیری نظامی در اُستان الانبار عراق شده است. تنها ساعاتی پس از سُقوط شهر رُمادی، مرکز اُستان مزبور، به دست گروه "حُکومت اسلامی"، پاسدار دهقان، وزیر دفاع رژیم مُلاها نیز برای اعلام پُشتیبانی از جنگ با آن وارد عراق شد. همزمان، گُسیل باندهای مُسلح شیعه عراقی وابسته به جمهوری اسلامی به منطقه درگیری نیز آغاز گردید.

با توجُه به سیاست توسعه طلبانه رژیم ولایت فقیه و نیز تجربه عملکرد جنایتکارانه مُزدوران بومی اش، ورود اینان به بُحران زیر عُنوان "آزاد سازی" الانبار، مفهوم دیگری جُز افزودن فاکتورهای بیشتر به تنش موجود و تشدید ستیز فرقه ای ندارد. جمهوری اسلامی از "حُکومت اسلامی" برای گُسترش نُفوذ خود در عراق بهره برداری می کند و این در عمل به معنای تلاش خونبار برای تغییر جُغرافیای انسانی این کشور فروپاشیده و یا دستکم ایجاد پایگاه های اشغال در مناطق تصرُف شده است.

ترجُمه عملی این سیاست برای جمعیت سُنی منطقه های "آزاد شده"، قتل و پیگرد غیرنظامیان، آتش زده شدن خانه ها یا ویران سازی آنها، غارت اموال و کالاها در شهرها و مصادره زمین در روستاها و به بیان دقیق تر، سُکونت ناپذیر سازی شهرها و روستاها برای آنها می باشد. حاکمان ایران و مُزدوران بومی آنها به این ترتیب نه فقط زمین را برای ریشه دواندن و گُسترش درگیریهای فرقه ای غنی سازی می کنند، بلکه راه را برای تولید و پراکندن نفرت و دُشمنی پایدار بین ملتها و همسایگان در این منطقه پُرآشوب هموار می سازند.

با همین متُد خطرناک و ویرانگر، رژیم جمهوری اسلامی برای حفظ نُفوذ خود در سوریه در تلاش است. رژیم مُلاها و شُعبه لُبنانی آن، حزب الله، به گونه سیستماتیک در حال تصفیه قومی جمعیت سُنی در امتداد نوار مرزی بین لُبنان و سوریه هستند. دستور کار آنها برای "آزاد سازی" کوهستانهای "قلمون"، نُسخه دیگری از راهنمای عمل عراق است که در راس آن قتل و کُشتار ساکنان، کوچ اجباری، تخریب منازل، غارت و از هستی ساقط کردن مردُم قرار دارد.

هُشدار رهبران و پایوران جمهوری اسلامی پیرامون خطرهایی که خود می آفرینند و یا به آنها دامن می زنند، فریبکارانه است و با هدف خاک پاشیدن به چشم مردُم ایران ابراز می گردد که اُستخوان آنها زیر فشار هزینه ماجراجوییهای خارجی "نظام" در حال خُرد شدن است.

رژیم بُنیادگرای ولایت فقیه با کشت و فعال کردن ویروس اختلافها و تضادهای فرقه ای و مذهبی به یکی از کانونهای اصلی بُحران منطقه بدل گردیده است. این رژیم ناقل، در سوریه، لُبنان، عراق، یمن و هر نُقطه زیست دیگری که امکان پا نهادن بدان را بیابد، بخش جُدایی ناپذیری از مُشکل است.     

 

 

بازگشت به صفحه نخست