فراسوی خبر... یکشنبه ۱۳ تیر

خامنه ای و نتانیاهو؛ مُلاقات در "روز قُدس"

منصور امان

در همان هنگام که تنش آفرینی رژیم ولایت فقیه در منطقه خاورمیانه موجب کنار رانده شدن تراژدی فلسطین و فلسطینیها از مرکز توجُه سیاست رسمی و افکار عُمومی گردیده، طراحان و مُجریان بُحران منطقه ای، در کارناوال سالانه "قُدس" در خیابانهای "اُم القُرا" رژه می روند و به مردُم کرانه باختری و غزه پوزخند می زنند.

اگرچه فلسطین نوازی رژیم مُلاها هیچگاه در خدمت منافع مردُم این کشور یا در جهت کُمک به حل بُحران اسراییل - فلسطین قرار نداشته است، با این همه در هیچ دوره ای میزان ناهمگونی بین ادعاهای حاکمان ایران و عملکرد مُشخص آنها این چنین گزاف نبوده است.

از ساحل سوری مدیترانه تا کرانه عراقی فرات، رژیم ولایت فقیه آلترناتیو جنگهای فرقه ای و نیابتی را به گونه موفقی در برابر بُحران اشغالگری اسراییل عرضه کرده است. دود و آتشی که از سوریه، یمن، عراق، لُبنان برمی خیزد، فلسطین را در خود پنهان ساخته و همراه آن اُمید به حل یکی از کلیدی ترین و ریشه دار ترین چالشهای خاورمیانه تا فاصله ای بعید به عقب رانده شده است.

مُزدوران لُبنانی مُلاها که هدف از استخدام و صرف هزینه گزاف برای مُتشکل و مُسلح کردن آنها "مُقابله با تهدیدات نظامی اسراییل" عُنوان می شود، اینک صدها کیلومتر دورتر از مرزهای اسراییل، به سفارش اربابان خود در حال جنگ با مردُم سوریه و عراق هستند.

با این حال، بازی روباز با کارت "حزب الله" در سوریه هنوز نُقطه اوج سیاست ریاکارانه حاکمان ایران پیرامون مساله فلسطین نیست. نماد این سیاست، کُشتار پناهندگان فلسطینی اُردوگاه "یرموک" در جُنوب دمشق است؛ جایی که ابتدا توسُط بشار اسد بُمباران شد و سپس ۱۶۰ هزار ساکن آن به مُحاصره ارتش اسدها و همدستان ایرانی و لُبنانی شان در آمدند تا گُلوله و گُرسنگی آنها را از پای درآورد.

یکسال پس از مُحاصره و بالا گرفتن اعتراض جهانی به فاجعه انسانی در "یرموک"، آقایان اسد و خامنه ای جای خود را به داعش، مُتحد غیر رسمی خویش در جنگ داخلی سپردند و راه اشغال اردوگاه را برای آن باز کردند.

آرایش سیاسی مزبور تنها به سطح محلی محدود نمی شود، در یک سطح گُسترده تر رژیم جمهوری اسلامی صف بندیهای سیاسی در منطقه را نیز به سود رژیم اسراییل دگرگون ساخته است. معرکه گردانهای "روز قُدس" توانسته اند اسراییل را از کانون تمرکُز کشورهای عربی خارج کرده و ایران را به عُنوان دُشمن شُماره یک اعراب به جای آن بنشانند.

توده های عرب که فشار آنها بر دولتهای خود همواره عاملی تعیین کننده در پیگیری مساله فلسطین به شمار می آمده است، امروز بیش از همه نگران امنیت خویش و اندیشناک از سرایت آتش جنگهای فرقه ای و نیابتی مُلاها به خانه و کاشانه شان هستند.

مُلاها وظیفه پوشاندن نکبتی که برای فلسطینیها ارمغان دارند را از جُمله به "روز قُدس" سپرده اند؛ یک پوسته تبلیغاتی با سوواستفاده از تراژدی فلسطین که زیر آن نبض سیاستی می تپد که ضرب آهنگ آن از درجه شدت تنش و بُحران نظم می گیرد. "روز قُدس" نقشه هایی را تقویت می کند که در کانون آن دُشمنی با هر هدف مُترقی، عادلانه و انسانی همچون پایان اشغال فلسطین و همزیستی مُسالمت آمیز شهروندان دو کشور اسراییل و فلسطین قرار گرفته است.

آقایان خامنه ای و نتانیاهو در این نُقطه از جُغرافیای سیاسی خاورمیانه، یکدیگر را مُلاقات می کنند.

 

 

بازگشت به صفحه نخست