فراسوی خبر... چهارشنبه ۱۳ تیر

بُمب و حمام خون؛ سوغات روحانی برای اُروپا

منصور امان

با سوغات یک عملیات تروریستی شکست خورده در چمدان، آقای روحانی و وزیر خارجه اش به مُلاقات میزبانان سوییسی و اُتریشی خود رفته اند. این بهترین پیش زمینه برای طرح درخواست بیرون انداخته نشدن از سیستم بانکی برن و باقی ماندن در بازار نفت و گاز وین نیست.

پلیس و مقامهای امنیتی سه کشور اُروپایی بلژیک، فرانسه و آلمان از تلاش نافرجام برای انجام یک حمله تروریستی خبر داده اند که در پس آن آشکارا رژیم جمهوری اسلامی قرار دارد. از تروریستهای دستگیر شده، مقدار توجه پذیری مواد منفجره کشف شده و شواهد بیانگر آن است که ماموریت آنها به راه انداختن یک حمام خون در گردهمایی شورای ملی مقاومت در حومه پاریس بوده است.

لو رفتن این حمله تروریستی، دستگیری عاملان اجرایی آن و سرآخر شناسایی و بازداشت دستکم یکی از آمران آن در سفارت جمهوری اسلامی در اُتریش، ضربه سنگینی به تلاش حُکومت برای گرفتن تخفیفهایی از اتحادیه اُروپا در برابر تحریمهای ایالات مُتحده به شمار می آید. طراحی عملیات تروریستی در خاک اُروپا به سبک داعش، اقدامی نیست که بر مُناسبات بروکسل با مُلاها بدون تاثیر باشد.

در نخُستین واکُنش رژیم ولایت فقیه به رُسوایی تروریستی خود در بلژیک، آقای ظریف از انبان تکذیب نامه های معمول "نظام"، چند کلیشه همیشگی را بیرون کشیده و این "فرنگی کاری" را دسیسه، "طرح شیطانی" و "عملیات فریب" خوانده است.

با این حال چنین نمی نماید که استدلال پایور رژیم مُلاها برای بیرون کشیدن دُم گیر کرده "نظام" در تله کافی باشد. مُشارکت سه کشور در کشف و خُنثی سازی نقشه تروریستی، شناسایی و بازداشت مُرتبطان با آن در بلژیک، فرانسه و آلمان و بازرسی از چندین محل و منزل، فقط بیانگر ابعاد بُزُرگ عملیات اُروپا علیه نقشه حمله تروریستی به گردهمایی ایرانیان نیست، بلکه همزمان از وجود یک شبکه سازمان یافته و دارای خطوط تدارُکاتی و پُشتیبانی عادی و دیپلُماتیک حکایت می کند. آنگونه که اینک به نظر می رسد، سرویسهای اُروپایی شبکه مزبور را کشف و شناسایی کرده اند و این خبر خوبی برای "نظام" که در طلب کُمک به بروکسل چشم دوخته نیست.

همزمانی طرح تروریستی علیه مُخالفان در فرانسه با تور التماس فرستادگان حُکومت به اُروپا به راستی شگفت آور نیست. حُکومت در حالیکه زیر فشار مُتراکم اعتراض بخشهای گوناگون جامعه قرار دارد و به روشنی از خاموش کردن و جلوگیری از پیشروی و سرایت آن ناتوان گردیده، در پی تخلیه فشار از طریق ضربه زدن به مُخالفان سازمانیافته است. این امر همانگونه که یک اقدام تهاجُمی ابتدا به ساکن است، حرکتی پیشگیرانه در جهت تضعیف پتانسیل تشکُل یابی و سمتگیری براندازانه اعتراضات در داخل نیز هست.

خُنثی شدن طرح تروریستی در پاریس نباید به مفهوم پایان تبهکاری فرا مرزی حُکومت انگاشته شود، نه برای شُرکای اروپایی مُلاها و نه - به ویژه برای سرنگونی طلبان و مُخالفان آن در خارج کشور. برعکس، عملیات شکست خورده مزبور نشانگر بازگشت حُکومت به خط ترور و ضربه سازمانی است که تا دهه هفتاد (شمسی) به گونه فعالی در سطح اُروپا دُنبال می کرد.  

 

 

بازگشت به صفحه نخست