فراسوی خبر سه شنبه 15 اردیبهشت  

صدور بنیادگرایی و تروریسم با تابلو تمدن اسلامی

زینت میرهاشمی

گسترش بنیادگرایی مذهبی با ابزار تروریسم، خاورمیانه را به میدان رقابت نیروهای ارتجاعی مانند ولایت فقیه، حکومت اسلامی (داعش)، الشباب، طالبان و...تبدیل کرده است. در این میان رژیم ولایت فقیه در جایگاه پدر خوانده مجمع مرتجعان بنیادگرا قدمتی دیرینه داشته و بر این منظر در رقابت با نیروهای ارتجاعی در پشت شعار حرکت به سوی یک تمدن بزرگ سنگر گرفته است.

حرفهای محمد علی جعفری، سرکرده کل سپاه پاسداران در روز دوشنبه 14 اردیبهشت تاکیدی بر تحلیلهای ارائه شده و اسناد سازمان چریکهای فدایی خلق ایران است که همواره بر نقش تروریستی رژیم بنیادگرای حاکم بر ایران تاکید کرده است. رژیم ایران با صدور بحران به کشورهای خاورمیانه، بحرانهای داخلی و به خصوص بحران سرنگونی را مهار می کند.

این سرکرده سپاه که به طور آشکار اهداف رژیم در منطقه را بیان می کند، با مطلوب دانستن وضعیت رژیم، هدف همه عملیات خرابکارانه را تمدن سازی و حرکت به سمت یک تمدن بزرگ اسلامی دانست. او رقبا را تهدید کرد و گفت در این مسیر هر کس مقابل انقلاب اسلامی قرار گیرد، شکست اش قطعی و حتمی است. اقدامات تروریستی سپاه پاسداران با تابلوی رهبری جبهه مقاومت علیه اسرائیل در حقیقت توجیه دخالت در منطقه و دامن زدن به بحران و آشوب است. هزینه دخالت در عراق، سوریه، لبنان، یمن، فلسطین و ...از جیب و سفره مردم ایران پرداخت می شود.

تمدن اسلامی مورد نظر سرکرده سپاه پاسداران ادامه همان تمدنی است که بیش از سه دهه به مردم ایران تحمیل شده است. مردم ایران یگانگی و وحدت بین بوکوحرام، طالبان و داعش با جمهوری اسلامی حاکم بر ایران را با تجربه خود در مورد تمدن اسلامی سپاه پاسداران تجربه کرده اند. این تمدن ارتجاع ناب است و متعلق به مردم ایران نیست. مردم ایران زیان کننده اصلی صدور ارتجاع و تروریسم اسلامی هستند.

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست