فراسوی خبر شنبه ... ۱۸ فروردین
بهشت خودیها در مناطق آزاد اقتصادی

زینت میرهاشمی

مناطق آزاد اقتصادی، بخشهایی از کشور هستند که در آن قانون کار به طور رسمی رعایت نمی شود و سرمایه گذاران در این مناطق از پرداخت مالیات معاف هستند. به این بخش معاف از مالیات باید موسسات تحت کنترل ولی فقیه و نهادهای اقتصادی سپاه را اضافه کرد.
نهادهای مالی، تجاری و اقتصادی هچون آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و ... که زیر نظر ولی فقیه هستند به طور قانونی از پرداخت مالیات معاف هستند.

مشخص است که در حکومت فاسد در اقتصاد شبه دولتی و اقتصاد پنهان، کسانی می توانند در مناطق آزاد تجاری فعالیت کنند که در شناسنامه اقتصادی شان مُهر وابستگی به حکومت زده شده باشد. از این مناطق آقازاده ها، رانت خواران، وابستگان به رژیم و به طور کلی خودیها سود می برند.
معافیت از پرداخت مالیات تا ۲۰ سال، معاف بودن از پرداخت عوارض گمرکی، انتقال آزادانه کالا و ارز به صورت نامحدود به دیگر مناطق آزاد ایران و خارج از کشور ....از جمله امتیازاتی است که به چپاولگران داده شده است. می توان تصور کرد که داده آماری کارگزار رژیم در مورد میزان فرار مالیاتی در کشور از واقعیت کمتر باشد.

دره عظیمی بین نیروهای کار با سران مافیایی که از فرار مالیات ایجاد شده در این مناطق به وجود آمده است. حقوق بگیران یا شرکتهای اقتصادی که دست شان به جایی بند نیست و مجبور به پرداخت مالیات می شوند در تقابل با نهادها و شرکتهایی هستند که با عدم پرداخت مالیات ثروت کلانی به جیب می زنند. این نابرابری با فرمان خمینی در معاف کردن آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به ولی فقیه شکل رسمی پیدا کرد.

روز آدینه ۱۷ فروردین، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که: ۳ هزار شرکت صوری شناسایی شده اند که برای فرار از مالیات محل ثبت و دفتر مرکزی خود را مناطق آزاد اعلام کرده اند.. (خبرگزاری حکومتی مهر ۱۷ فروردین) این کارگزار رژیم، فرار مالیاتی سالیانه را ۳۰ هزار میلیار تومان اعلام کرد که ۳۰ در صد از اقتصاد ایران را تشکیل می دهد.
این در حالی است که رئیس قبلی این نهاد دولتی، در سال ۹۴، اعلام کرده بود که ۶۰ درصد اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی کنند. (همان منبع)

 

 

بازگشت به صفحه نخست