فراسوی خبر آدینه .... ۱۹ آذر

 

در روز جهانی حقوق بشر، داد از بیداد رژیم ولایت فقیه

زینت میرهاشمی

 

وضعیت غیر انسانی سیاهچالهای قرون وسطایی رژیم، فقدان درمان، بهداشت و امکانات اولیه زندگی، تحمیل مرگ اجباری به زندانیان سیاسی، دستاورد حکومتی است که به راستی ننگ جامعه بشریت است.

گسترش اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، مقاومت در برابر سرکوبگری رژیم و دادخواهی زندانیان سیاسی، در آستانه روز جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر)، بار دیگر توجه همه مدافعان حقوق بشر را به خود جلب می کند.

از اعتصاب غذای سعید شیرزاد و آرش صادقی و ... تا دادخواهی مریم اکبری منفرد در پشت میله های زندان، از ایستادگی نرگس محمدی تا دادخواهی مادران شهدا و زندانیان سیاسی در گردهمائیهای اعتراضی مادرانه... ظلم خامنه ای را با صدای بلند فریاد می زنند.

 

روز جهانی حقوق بشر، موقعیتی برای بررسی نقض حقوق بشر در تمام جهان است. در ایران تحت حاکمیت ولی فقیه آن چنان حقوق بشر نقض می شود که محکومیت آن از طرف نهادهای بین المللی فقط به روز جهانی حقوق بشر محدود نمی شود و دیکتاتوری حاکم بر ایران همواره به خاطر نقض حقوق اولیه مردم ایران محکوم می شود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸در پاریس به تصویب رسید. این پیمان بین المللی، حقوق بشر را جهانشمول می داند که همه انسانها در همه زمانها و مکانها باید از آن برخوردار باشند. اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان پیمان بین المللی، میزان سنجش اعمال و رفتار دولتها با مردم است. متاسفانه مناسبات کشورها نه بر اساس برخورد با حقوق شهروندی که با تجارت و منافع اقتصادی تنظیم می شود و در نتیجه حقوق بشر قربانی می شود.

در روز جهانی حقوق بشر، همصدا با همه زندانیان سیاسی، نقض حقوق بشر در رژیم ولایت فقیه را محکوم کرده و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست