فراسوی خبر... چهارشنبه 20 خرداد

شُتُری که پُشت در تاریکخانه هسته ای خوابیده

منصور امان

در همان حال که موش و گُربه بازی رژیم مُلاها برای فرار از شفافیت بخشیدن به فعالیتهای پنهانی اتُمی اش ادامه دارد، از تازه ترین گُفته های مُدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای چنین برمی آید که این بازی برای حاکمان ایران به چرخش سرگیجه آور گرد خود محدود شده است.

آقای آمانو که در حاشیه ارایه گزارش فصلی آژانس پیرامون برنامه هسته ای مُلاها سُخن می گفت، یک بار دیگر بر ارزیابی شناخته شده نهاد مزبور تاکید کرد و اعلام داشت که آژانس در موقعیتی نیست که بتواند صُلح آمیز بودن ادعایی فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی را تایید کند.

اعلام این ابهام تعیین کننده در حالی که سه هفته بیشتر به پایان مُهلت لوزان برای دستیابی به توافُق جامع باقی نمانده، به جمهوری اسلامی یادآوری می کند که در مسیر دستیابی به توافُق با طرفهای خارجی اش همچنان در منزل اول قرار دارد.

نه ضمانت سپاری آخوندی آقای خامنه ای در قالب فتوای غیر شرعی بودن بُمب اتُمی و نه تغییر چهره مُذاکره کنندگان و ضمیمه شدن "لبخند" به آن، موجب بر سر لُطف آمدن غرب و چشم پوشی از باز شدن کامل پرونده ماجراجویی هسته ای مُلاها نگردیده است.

ناهمگونی در رویکرد رژیم ولایت فقیه که از یکسو دست زدن به تلاشهای مخفیانه برای ساخت بُمب اتُمی را انکار می کند و از سوی دیگر، مانع راستی آزمایی از این ادعا می شود، بدگمانی پیرامون ماهیت تلاشهای هسته ای "نظام" و انگیزه ای که آن را به جلو می راند را تقویت کرده است.

بیانیه روز دوشنبه اتحادیه اُروپا یک سند دیگر از مُناسباتی است که گرد این موضوع شکل گرفته است. بیانیه مزبور روشن می سازد که بدون همکاری جمهوری اسلامی با تحقیقات آژانس در باره فعالیتهای هسته ای گذشته و حال خود، توافُقی نیز در کار نخواهد بود.

در این رابطه، مُخالفتهای اخیر با بازرسی از تاسیسات نظامی و مُصاحبه با دست اندرکاران پروژه هسته ای و تلاش برای گرد کردن مُفاد پروتُکُل الحاقی، نه تنها فشار بر گریبان "نظام" را کاهش نمی دهد، بلکه نتایج واژگونه ای به بار آورده و آمریکا و اُروپا را بر پافشاری بر موضع خویش قانع می سازد.

تازه ترین تلاش حاکمان جمهوری اسلامی در این راستا که با مخفی شدن پُشت ترفندهای انشایی و تفسیر دلبخواهی از پروتُکُل الحاقی مُتمایز می شود نیز راه نور رسانی به تاریکخانه هسته ای "نظام" را مسدود نخواهد کرد. نزدیک ترین و عملی ترین واکُنشی که این بازی تازه برخواهد انگیخت، قید بازرسی و تحقیقات همه جانبه از تاسیسات، مواد و افراد مُرتبط با پروژه اتُمی به صورت جُداگانه در "توافُق جامع هسته ای" خواهد بود.

برای آقای خامنه ای و همدستان و کارگُزاران وی که همه کوشش خویش را صرف سُرخ نگه داشتن گونه با سیلی می کنند، این گُزینه بی واسطه می تواند بسا ناخوشایند تر از زانو زدن در برابر متن حُقوقی پروتُکُل الحاقی باشد.          

 

 

بازگشت به صفحه نخست