فراسوی خبر... یکشنبه ۲۰ تیر

ظاهر شدن "روح برجام" بر دوزخیان ولایت

منصور امان

به مُوازات تعارُفهای دیپلُماتیک و دید و بازدیدهای سیاسی و تجاری، فشار طرفهای خارجی رژیم جمهوری اسلامی به منظور وادار ساختن آن به عقب نشینیهای بیشتر نیز همچنان ادامه دارد. یکسال پس از امضای توافُق بر سر عقب نشینی هسته ای، تلاشهای مزبور به خوبی نامُوفق بودن کوشش حاکمان ایران برای ایزوله کردن بُحران مُشخص هسته ای از بُحران فراگیر در مُناسبات با جهان پیرامون را به رُخ آنان کشیده است.

از این زاویه، می توان پنداشت که چهار تحول جُداگانه ای که در هفته گذشته با یک مضمون مُشترک به استقبال رژیم مُلاها رفت، آخرین جرقه اُمید آنها به لنگر انداختن در جزیره توافُق هسته ای را خاموش کرده باشد.

روز دوشنبه، سازمان امنیت آلمان در گُزارش سالانه خود، از تلاش گُسترده رژیم مُلاها در این کشور برای دستیابی غیرقانونی به تجهیزات و قطعات برای ساخت سلاح اتُمی و موشکهای حمل کننده کُلاهک هسته ای خبر داد.  

روز پنجشنبه، صدراعظم آلمان در پارلمان این کشور ماجراجوییهای موشکی رژیم ایران را به باد انتقاد گرفت و آن را "نقض آشکار مُصوبات شورای امنیت سازمان ملل" توصیف کرد. خانُم مرکل یادآور شد که توافُق هسته ای وین تغییری در سیاست موشکی مُلاها نداده است و آنها همچنان قوانین بین المللی را زیرپا می گذارند.

در همین روز دبیرکُل سازمان ملل نیز در گُزارش سالانه خود به شورای امنیت، تحریکات موشکی رژیم مُلاها را "ناهمگون با روح سازنده توافُق هسته ای" دانست و خواستار توقُف آن شد. آقای بانکی مون ارزیابی از این اقدامات را به شورای امنیت واگذار کرد. 

سرانجام در آخرین روز هفته، کُنگره آمریکا فروش هواپیماهای بویینگ به ایران را به دلیل تداوُم پُشتیبانی رژیم جمهوری اسلامی از گروه های تروریستی ممنوع کرد. نمایندگان کُنگره تاکید کردند که تضمینی برای استفاده نکردن حاکمان ایران از این هواپیماها به منظور ارسال کالا و تجهیزات برای گروه های مزبور وجود ندارد.

تحولات یاد شده بر باد رفتن توهُمات و پیش فرضهای رژیم مُلاها را دلیل می آورد و در این نُقطه نیز مُتوقف نخواهد شد. آقای خامنه ای و شُرکای او کمی بیشتر به درون بُن بست استراتژی شان رانده شده اند. آنها نه راه حلی برای جدا سازی "برجام" از بخشهای دیگر نقشه ها و سیاستهای خود دارند و نه می توانند از مواجه داده شدن با این مجموعه از سوی طرفهای خارجی خود فرار کنند.   

 

 

بازگشت به صفحه نخست