فراسوی خبر... چهارشنبه ۲۰ تیر

دور زدن در کار نیست؛ فرار از اُروپا

منصور امان

تنها چند روز پس از سفر آقای روحانی به اُروپا که به منظور درخواست از میزبانانش برای دور زدن تحریمهای آمریکا انجام شده بود، حاکمان ایران در تلاش برای خارج کردن ذخایر نقدی خود از بانکهای اُروپایی برآمده اند. این نشانه خوبی از موفقیت در یافتن راهی برای کاستن از وزن سهمگین تحریمهای در راه نیست.

بنا به گُزارش منابع خبری در آلمان، حاکمان جمهوری اسلامی در پی خارج کردن ۳۰۰ میلیون یورو از داراییهای نقدی خود در این کشور هستند. این مبلغ هنگُفت در "بانک تجارتی ایران و اُروپا" که به رژیم ولایت فقیه تعلُق دارد، نگهداری می شود. اقدام مزبور بیانگر بی نتیجه ماندن کوشش حُکومت برای مُتوقف کردن موج تحریمهای آمریکا در پُشت دروازه های اتحادیه اُروپا است. بی تردید نشستهای اخیر آقایان روحانی و ظریف با پایوران اُروپایی نقش بسزایی در دستیابی به این جمعبندی داشته است.

با این حال حاکمان جمهوری اسلامی به سختی می توانند از شُرکای تجاری شان گله مند باشند. اُروپا تا آخرین لحظه و با تمام حیله هایی که در آستین داشت، تلاش کرد از خُروج آمریکا از "برجام" جلوگیری کند. از جُمله کوششهای مزبور، اندرز به "نظام" برای دست برداشتن از تحریک آمریکا و قطع رجزخوانی میلیتاریستی بود. بروکسل نه تغییر سیاست، بلکه آرایش آن را از مُلاها می خواست؛ یک هزینه نزدیک به مُفت که البته پرداخت آن را "نظام" مُتوهم رد کرد.

کناره گرفتن آمریکا از "برجام"، همزمان پایان سیاست ناز و نوازش اُروپا نیز بود. شُرکای هوشیار جمهوری اسلامی تغییر دوران را دریافتند؛ مُلاها اما هنوز مایل نبودند مُتوجه شوند که در چه باتلاقی فرو رفته اند. بر پایه همین خودداری از نگاه به واقعیت بود که آقای خامنه ای سرخوشانه برای اُروپا شرط گذاشت و آقای روحانی فاتحانه برای اجرایش اولتیماتوم داد.

حاکمان کشور نه توانستند پیام به قُدرت رسیدن آقای ترامپ در آمریکا را به دُرُستی حلاجی کنند و نه معنای ابتکار اروپاییها را بفهمند. آنها زمان و شانسهایی که برای جلوگیری از شکست "برجام" وجود داشت را یکی پس از دیگری هدر دادند و هر بار روی بال توهُمی تازه، قُمار روی زندگی و معیشت امروز جامعه و سرنوشت آتی آن را سنگین تر کردند.   

به دوش کشیدن کیسه های پول برای فرار، نتیجه تدبیری اینگونه است و این هنوز انتهای نتایج خفت بار و کمرشکن آن نیست. روشن آن است که رژیم ناکارآمد و بی کفایت جمهوری اسلامی، یکبار دیگر کشور را به سوی پرتگاه تحریم و دوزخ بُحران هُل می دهد. حال نوبت مردُم ایران است که ورق را برگردانند، "نظام" و موجودیش را در کیسه کنند و به همان چاهی بیاندازند که برایشان کنده است.

 

 

بازگشت به صفحه نخست