فراسوی خبر آدینه 21 خرداد

 فراخوان حسن روحانی برای شکرگزاری گشایشها

زینت میرهاشمی  

حسن روحانی روز چهارشنبه 18 خرداد، از گشایشهای پسابرجام و ایجاد فضای جدید برای کار و تلاش بیشتر حرف زد. رئیس کلیددار یا متوهم است و یا دروغ می گوید و می خواهد به زور به مردم القا کند که در دوره پسابرجام فضا برای کسب و کار و عزت، توسعه و پیشرفت ایجاد شده است.

حسن روحانی از گشایش پسابرجام حرف زده و ضمن اینکه همه را به شکرگزاری از دستاوردهای این دوره فرا می خواند به موضوع امنیت اشاره می کند. وی امنیت خوب در دوره پسابرجام را علت ایجاد زمینه برای پیشرفت امور اعلام می کند.  

تشدید خشونت، امنیتی کردن هر گونه حرکتی در جامعه، امنیتی کردن هر موضع گیری سیاسی، شلاق زدن کارگران و دانشجویان و بالابردن شدت سرکوبی تماماً بخشی از امنیت خوب ی است که رژیم ولایت فقیه برای حفظ خود در دوره پسابرجام احتیاج دارد. امنیتی که روحانی از آن به عنوان امنیت خوب در سخن پراکنی اش به آن می پردازد.

وضعیت زندانها، اعتصاب گسترده زندانیان سیاسی، وجود فعالان کارگری و معلمان در زندان، آزار و شکنجه و فشار به زندانیان بیمار و عدم درمان آنها، تنگ کردن هر چه بیشتر فضای جامعه و همچنین سرکوب مستقیم حرکتهای اعتراضی کارگران توسط ماموران حراست و .... اینها را می توان در امنیت مورد نظر روحانی معنی کرد.

 تا جایی که به تولید، بیکاری، کودکان کار، آسیبهای اجتماعی و دردهای مردمی برمی گردد، گشایشهای مورد نظر روحانی دستاورد مثبتی به سود مردم نداشته است.

برای همین است که حرکتهای اعتراضی به طور مداوم افزایش می یابد.

به حرکتهای اعتراضی کارگران باید گردهمائیهای اعتراضی روستائیان را هم اضافه کنیم. گردهمایی اعتراضی مردم روستاهای شهرستان نمین در مقابل کارخانه سیمان آرنا در اردبیل در رابطه با بیکاری جوانان محل در همان روز سخن پراکنی روحانی قابل توجه است.

اهالی روستای نوشتق از جوان و پیر، مرد و زن در برابر کارخانه سیمان آرتا تجمع کرده و مانع خروج بار سیمان از این کارخانه و تعطیلی آن شدند. روستایان خواستار به کارگیری نیروی کار بومی در این کارخانه هستند. البته شلاق رژیم بر تن اهالی این روستا به خاطر تعطیل کردن فعالیت کارخانه گشایش نیافته است.

برآمد دوره پسابرجام و پزهای روحانی و تیم وی در مورد دستاوردهای برجام، جز گشایش رنجها و دردهای بیشتر تا کنون چیزی برای مردم نداشته است.  

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست