فراسوی خبر... سه شنبه ۲۱ اردیبهشت

نمایش اقتداری که پرده اش افتاد و "نامحسوس" شد

منصور امان

دُرُست در همان زمانی که به دلیل تضعیف اتوریته سیاسی، اتکای آقای خامنه ای به بازوهای مسلح خود و چُماق سرکوب به گونه تصاعُدی افزایش می یابد، وی ناچار شده عاملان طرح شکست خورده "گشت نامحسوس" را توجیه کرده و تیمارشان کند. 

هنگامی که نیروی انتظامی در ابتدای ماه جاری اعلام کرد ۷ هزار تن را مامور جاسوسی و خبرچینی "نامحسوس" از شهروندان کرده است، کمتر کسی در بلوف بودن این ژست تردید داشت. واکُنش هزل آمیز جامعه به جنگ روانی حُکومت و جبهه گیری گُسترده در برابر آن، تاثیری که مُبتکران طرح مزبور در پی ایجادش بودند را به شتاب به یک تیر کمانه کرده به عقب بدل ساخت.

پس از این ضربه جانانه اجتماعی، همه توان باند حاکم بر عقب نشینی "نامحسوس" و با کمترین خسارت مُتمرکز گردید؛ وظیفه ای که رهبران و پایوران این باند را به بازی در نقشی دوگانه ناگزیر ساخت. آنها در همان حال که به طور علنی از طرح بر باد رفته دفاع می کردند و بر آن پای می فشردند، در خفا تمام کُلاه های شرعی بوروکراتیک را برای نهادن بر سر طرح از گنجه بیرون می کشیدند.

طرحی که گزمه های خیابانی "نظام" از "آغاز" آن خبر داده و به این مُناسبت "مراسم" هم برگزار کرده و برای اثبات ادعا عکسهایی از جاسوسان به صف ایستاده در رسانه ها به گردش درآورده بودند، ناگهان برای "بررسی و کارشناسی" از "شورای امنیت کشور" و "شورای اجتماعی کشور" سر درآورد. کمی بعد تر به منظور گُم شدن بهتر موضوع در ازدحام بوروکراتیک، پای ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه فرهنگی اجرایی نیز به منظور "هماهنگی و اثربخشی" بر سر "گشت نامحسوس ۷ هزار نفری" گذاشته شد.

اکنون آقای خامنه ای یک چشم اشک و چشم دیگر خون، در مراسم تعزیه طرح مزبور به بازماندگان دلداری داده و تلاش کرده روحیه آنها را با کُلی گویی در باب "اهمیت امنیت" تقویت کند. این در حالی است که "مقام مُعظم" پس از سر کشیدن "جام زهر" هسته ای بیش از هر هنگام دیگری به قُدرت نمایی مُشخص و نمایش اقتدار خویش بر صحنه نیاز دارد.

او زیر "خیمه نظام" با رُقبای تجدید قُوا کرده روبروست و در بیرون از آن، جامعه مُعترض و مُطالبه گر را در برابر دارد. آقای خامنه ای در هر دو جبهه زیر فشار و در حال عقب نشینی است بدون آنکه گُزینه یا راه حلی در دست داشته باشد. از این رو، آنچه که او در قلمرو سیاست از دست می دهد را فقط با اعمال قهر می تواند جُبران کند.

خیز ناکام باند حاکم برای تولید اقتدار به وسیله "گشت نامحسوس"، یک علامت سووال خطرناک در برابر راهکار محوری آن می گذارد. از این رو انتظار می رود که آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش برای پاسُخ به این چالش و به توازُن رساندن موقعیت ایجاد شده، اقدامات دیگری را در راستای ترور جامعه و به رُخ کشیدن سُلطه خویش به آزمایش بگذارند. 

 

 

بازگشت به صفحه نخست