فراسوی خبر آدینه 22 مرداد

 

اهمیت پخش گفتگوی منتظری برای جنبش دادخواهی

زینت میرهاشمی

 

در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی، پخش نوار گفتگوی منتظری با اعضای هیات مرگ در روز 24 مرداد 1367، کنش و واکنشهای متفاوتی را ایجاد کرده است. این گفتگو که پس از 28 سال علنی شده به شکل بی سابقه پوشش رسانه ای داشته و بازتاب گسترده ای پیدا کرده است.

خانواده های هزاران تن از قربانیان کشتار جمعی در سال 67 و زندانیان بازمانده از آن  دوره سیاه، مهمترین سند برای ثبت آن قتل عام بوده و شاهدان بیرحمی خمینی و دیگر پایوران رژیم هستند. اهمیت پخش این گفتگو به خاطر آن است که این سند می تواند سِلاحی در دست خانواده های قتل عام شدگان، جنبش دادخواهی و تمام فعالان حقوق بشر برای به دادگاه کشاندن تمام کسانی که مستقیم و یا غیر مستقیم در این کشتار جمعی نقش داشتند، باشد. اعتراف به جنایت در حال انجام و مشحص کردن آمران و عاملان جنایت از زبان جانشین وقت خمینی، سند محکمی برای به محاکمه کشانده آمران و عاملان قتل عام زندان سیاسی است.

در این نوار حکم معروف خمینی برای قتل عام، وجود هیات مرگ، اعضای هیات مرگ و مخالفت منتظری با این جنایت مشخص می شود. نامه منتظری به خمینی که نتیجه آن مورد غضب گرفتن وی بود، به میزان زیادی از تاریکخانه ولایت فقیه به بیرون درز پیدا کرده بود. بنابرین این گفتگو از نظر محتوا تازگی ندارد و اهمیت آن در حقانیت جنبش دادخواهی است.

در شرابط تداوم جنبش دادخواهی، فراگیر شدن شعار نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم و مهمتر از همه وضعیت بحرانی قدرت حاکمه و پاره پاره گی نظم دیکتاتوری ولایت فقیه،  این گفتگو می تواند ابعاد جنایت را برای افکار عمومی جهان مشخص کند.

محمد علی انصاری از اعضای دفتر خمینی در واکنش به پخش صدای منتظری، وی را ساده لوح و پخش نوار جلسه را ناقص و تحریف شده اعلام کرد و اشاره ای هم به لطافت خمینی و رافت و رحمت اسلامی او در مورد زندانیان سیاسی کرد.

منتظری می گوید: به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ، ما رو محکوم می کنه به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می نویسند.

بیشمار زنان و مردان آگاه ایران زمین با خون و درد و رنج خود، این پیش بینی منتظری را با مبارزه و افشاگری به ثبت رسانده اند. با این حال اعتراف به حقیقت تلخ کشتار هر چند تمام حقیقت را در بر نگیرد، وقتی از زیان منتظری و در حضور عاملان جنایت بیان می شود، اهمیت بسیار دارد.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست