فراسوی خبر... یکشنبه ۲۳ فروردین

چشم صادق لاریجانی روشن؛ ویرایش جدید "حُقوقهای نجومی"

منصور امان

به پرونده تاراج بی محابای خزانه همگانی از سوی حاکمان کشور، برگ دیگری افزوده شده است. به موازات شدت گرفتن درگیریهای انتخاباتی در دستگاه قُدرت، جناح رقیب باند ولی فقیه پرده خلوت خانه قُوه قضاییه را یکبار دیگر بالا زده است. آنچه که بدین وسیله در برابر نگاه عُمومی قرار گرفته، رُسوایی این باند و به ویژه گندیدگی دستگاه عدالت و قضاوت "نظام" را به گونه خیره کننده تری به رخ حیرت زده و خشمگین جامعه می کشد.

آقای محمود صادقی، یک نماینده حامی دولت، بخشی از یک سند دیوان مُحاسبات کشور را فاش ساخته که در آن چپاول ۲۸۵ میلیارد تومان در دستگاه قضایی زیر عُنوان "پاداش و پرداختهای وِیژه" گُزارش شده است. به گُفته آقای صادقی، دیوان مُحاسبات که یک زیرمجموعه اداری مجلس مُلاها است، این گُزارش را محرمانه تلقی کرده و از نمایندگان مجلس پنهان ساخته است.

گفتنی ست که مبلغ شگفت آور مزبور، جُدا از سود هنگُفتی است که آیت الله صادق لاریجانی و دیگر مقامهای ارشد دستگاه قضایی به طور ماهانه از محل سود سپُرده های این نهاد در بانکها دریافت می کنند. براساس مُندرجات پرونده رُسوایی "حسابهای شخصی"، گردانندگان قُوه قضاییه ماهانه بیش از ۲۲ میلیارد تومان از این گاو شیرده می دوشند.

پرونده فساد مالی دستگاه قضایی در حالی سنگین تر شده است که افتضاح پیشین آن با وجود بازتاب گُسترده اجتماعی و بدنامی بی پیشینه ای که برای دستگاه عدالت و قضاوت "نظام" به بار آورد، بدون هر گونه حسابرسی و پیگیری مانده است.

جالب اینجاست که سرکردگان خوش اشتهای قُوه قضاییه، در رُسوایی "حُقوقهای نُجومی" باند رقیب، به جامه مُدعی سرسخت و پُرحرارت "حُقوق مردُم" درآمده بودند و آقای صادق لاریجانی از جُمله به طور افراطی از پنجره اتاقش به بیرون خم شد تا جار بزند: "نمی توان پذیرفت که یک کارگر با حُقوق اندک از صُبح تا شب تلاش کند و در مُقابل، عُضو یک هیات مُدیره دولتی ماهی صد میلیون تومان درآمد داشته باشد." 

اکنون "کارگر با حُقوق اندک" بهتر می تواند درک کند که سرچشمه دلسوزی آیت الله به حال او در کُجا نهُفته بوده و آقای خامنه ای با چه گوشی "گلایه های" اش را می شنود.  

 

 

بازگشت به صفحه نخست