فراسوی خبر... دوشنبه ۲۴ اردیبهشت

دوران گُذار از برجام و قُمار دوباره رژیم

منصور امان

با کناره گرفتن آمریکا از "برجام"، دوران انتقالی گُذار به شرایط پس از آن نیز آغاز شده است. این ویژگی مُهر خود را بر پیشانی تحرُکاتی که در روزهای اخیر از سوی دو تن از بازیگران اصلی این فرآیند (اُروپا و رژیم جمهوری اسلامی) انجام می شود، کوبیده است و به این تلاشها خصلتی گذرا و ناپایدار بخشیده. بازیگران به دور میز دعوت شده اند، کارتها اما هنوز بُر نخورده و فراخواندگان در حال جاگیری روی صندلیها هستند.

ویژگی یاد شده محکی است که می توان با آن ارزش واقعی سیاستها و مقاصدی را سنجید که امروز و در فاصله چند ماهه ای که تحریمهای مالی و نفتی آمریکا به جریان خواهد افتاد، اعلام می شود. در آن هنگام، دوران پسابرجام به گونه مادی و عملی آغاز می گردد و کارتها روی میز قرار داده می شوند.  

این امر هم شامل کُلکسیون وعده ها و قولهایی می شود که سیاستمداران اُروپایی به مُلاها می دهند و هم تهدیدهای شناخته شده حاکمان جمهوری اسلامی را دربر می گیرد. هر دوی آنها قادر به تولید فاکت برای تعیین یا حتی تغییر مسیری که دوران گُذار به سمت آن در حرکت است، نیستند. آنها می توانند بین دو گُزینه تقابُل یا توافُق یکی را انتخاب کنند.

در همان حال که از پیش روشن است گُزینه اُروپا به عُنوان مُتحد سیاسی نظامی آمریکا و بُزُرگترین شریک تجاری آن در انتهای این دوره چه خواهد بود، اما رسیدن به این درک و انتخاب مسیر برای حاکمان بی مایه و سبُک سر جمهوری اسلامی از پروسه ای پُر پیچ و خم می گذرد که رنج و نکبت آن سهم مردم ایران خواهد گردید.

تصادُفی نیست سُخنانی که امروز از دهان رهبران و پایوران حُکومت شنیده می شود، شباهت بی مانندی به یاوه های خسارت باری دارد که در دوره نخُست تحریمهای فلج کننده در سالهای گذشته شنیده می شد. تفاوُت فقط در آن است که در دوره مزبور آقایان خامنه ای و احمدی نژاد آنها را به زبان می آوردند و امروز آقایان خامنه ای و روحانی!

اما چنین نمی نماید که مردُم ایران تمایُل داشته باشند به حُکومت اجازه یک قُمار دیگر با زندگی امروز و هستی فردایشان را بدهند. آنها شاهد بوده اند که چگونه انگلها از تنش خارجی و فلاکت آنها تغذیه کردند و پس از پروار شدن و مکیدن شیره جان جامعه به سوییت "نرمش قهرمانانه" خزیدند و مردُم را با انبوه سختیها و رنجهایشان به جا گذاشتند.    

چرخه بُحران فلاکت غارت عقب نشینی باید مُتوقف شود. از سوراخ رژیم جمهوری اسلامی فقط این مار سمی بیرون می آید. مردُم ایران نباید بگذارند دوباره گزیده شوند.

 

 

بازگشت به صفحه نخست