فراسوی خبر... سه شنبه ۲۵ خرداد

دولت روحانی مُعلق بین دو صندلی

منصور امان

در همان حال که باند حاکم با مُقاومت بی پرده و سازمان یافته در برابر سرکشیدن جُرعه های بعدی جام زهر در حال تقویت و بازسازی خود است، دولت جناح میانه حُکومت تلوتلو خوران بین رویکردهای ناهمگون، به موضع دفاعی رانده می شود. اگر آقای خامنه ای و شُرکا برای تایید این مُعادله به مدرکی نیاز داشتند، آن را آقای ظریف در مجلس ارایه کرده است.

وی که روز یکشنبه برای دادن گُزارش پیرامون دستاوردهای برجام و نرم کردن مُنتقدان به مجلس مُلاها رفته بود، بیشترین وقتی که برای این کار در اختیار داشت را صرف ابراز وفاداری و تعهُد به خط قرمزهای باند رقیب کرد. وزیر خارجه مُلاها از جُمله زیر "اختلافات مبانی و اُصولی با دیگران" خط تاکید کشید، "استکبار ستیزی" را "سرمایه انقلاب اسلامی" خواند و "عربستان و رژیم صهیونیستی" را جا به جا به باد حمله گرفت.

چاپلوسی از سیاست و رفتار مُخرب باند حاکم و زبان بازی پیرامون آن، تنها بخش قاطع و روشن "گُزارش" آقای ظریف باقی ماند. با این همه، وراجی بی ثمر او اگرچه شاید رُقبا را از سر ترحُم یا دسیسه گری به ثبت نُمره خوبی در کارنامه اش تشویق کند، اما بی گمان گره ای از چالشهای پایه ای که دولت جناح میانه حُکومت با آنها دست به گریبان است، حل نخواهد کرد.

آقای ظریف در سُخنانش به شُماری از این چالشها اشاره کرد، اما همزمان نیز به ستایش از عوامل ایجاد کننده یا تقویت کننده آنها برخاست. او به تحریمهای غیر هسته ای آمریکا، خودداری بانکهای بزرگ از مُعامله با جمهوری اسلامی و بیرون ماندن "نظام" از شبکه بانک جهانی اشاره کرد و از سوی دیگر بر حمایت دولت از ماجراجویی موشکی و میلیتاریسم بُحران زا پا فشرد و با "دستور رییس جمهور برای اقدام مُتقابل در حوزه موشکی" ژست گرفت.

به همین گونه کارگُزار هسته ای از یک طرف باند رقیب را از "القای مُحیط پُرخطر" به شُرکای اقتصادی و "بهانه دادن" به دست طرفهای خارجی پرهیز داد و از طرف دیگر به توجیه سیاست مُداخله گری خارجی و بُحران آفرینی منطقه ای زیر عُنوان "استکبار ستیزی" پرداخت و به این وسیله از آنها در این رابطه سلب مسوولیت کرد.

نقشی که آقای خامنه ای انتظار دارد دولت جناح میانه در بازی خطرناک و خسارت بارش ایفا کند را آقای ظریف کمی جلوتر در سُخنانش با آوردن یک نمونه روشن بیان کرد. او به رُقبا طرح شکایت در دادگاه لاهه را به خاطر مجبور شدن "نظام" به پرداخت هزینه دو میلیارد دُلاری فعالیتهای تروریستی اش نوید داد، بدون آنکه حتی به گونه خفیف به خسارت وارده و تاثیرات سیاسی و اقتصادی آن اشاره ای داشته باشد. دولت آقای روحانی به این ترتیب خود را در همانجایی قرار می دهد که باند ولی فقیه مایل است او را آنجا ببیند، یعنی در حال ایفای نقش به عُنوان دستمال چرک گیر خود! 

جناح میانه حکومت در حالی که با آثار سیاستهای جناح رقیب دست به گریبان است، همزمان نه اراده انگُشت گذاشتن بر زخم را دارد و نه برداشتن این گام فشار شکن را با منافع خویش سازگار می بیند. آداب خدمتگزاری که آقای ظریف در مجلس مُلاها به جا آورد، فرجام و سود برنده این تنگنای خود خواسته را نیز مُعرفی می کند.

 

 

بازگشت به صفحه نخست