فراسوی خبر یکشنبه 25 مرداد

 

ناراضی از نوشیدن جام زهر، اجبار در تایید برجام

زینت میرهاشمی

 

 

با گذشت یک ماه از توافق وین خامنه ای فقط یک بار در همان ابتدا در این مورد حرف زد که بیشتر نشان داد که با توافق موافق است. اگر آن صحبت را هم نمی کرد، پر واضح است که بدون تایید ولی فقیه توافقی در کار نبود.

از آن زمان جدال بین موافقان برجام و مخالفان دلواپس حادتر شده و مساله مسیر قانونی برای تعیین تکلیف این توافق از جانب جمهوری اسلامی به کوره راه تبدیل شده است. چگونگی این مسیر، مجلس یا شورای عالی امنیت باشد، موضوع جدال باندهای درون رژیم است و خامنه ای زهر خورده همچنان به طور علنی حرفی نمی زند و هر باندی از جانب او به جنگ باند دیگر می رود.

 

روز شنبه ۲۴ مرداد، حسین شریعتمداری در یادداشت روز روزنامه کیهان نوشت که خامنه ای از نارسایی و عواقب فاجعه ‌آفرین توافق یاد شده اطلاع کامل دارند و با جرأت می ‌توان گفت که ایشان به هیچ ‌وجه از متن تهیه شده راضی نیستند. معلوم نیست خامنه ای که در مورد افشای اختلاسهای کلان و بورسیه های سفارشی، مخالف کِش دادن است چرا در این مورد خود اظهار نظر نمی کند؟

در این که خامنه ای تحت فشار و اجبار تن به نوشیدن جام زهر داده و بنابرین از این زهر خوری ناراضی است، جای شکی نیست. اما مساله رضایت یا عدم رضایت مساله اصلی نیست. مساله اصلی تایید و یا رد برجام است. به نظر می رسد خامنه ای در اوج نارضایتی سرانجام مجبور است تن به تایید متن توافق دهد.

در رویدادی دیگر رژیم ایران بر اساس توافق پنهانی با آژانس جهانی انرژی هسته ای، روز شنبه 24 مرداد، توضیحات و اطلاعات خود پیرامون مسایل باقی مانده برنامه هسته ای را به طور کتبی تحویل آژانس داد. دیری نخواهد پایید تا راست یا دروغ بودن این اطلاع رسانی روشن شود. 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست