فراسوی خبر... چهارشنبه 25 شهریور

"مصالح نظام" از آلماتی تا ژنو در خطر

منصور امان

تاکتیک ناهمگون آقایان خامنه ای و روحانی که از یکسو کوشش می کنند جُزییات شکست هسته ای را از چشم و نظر جامعه پنهان سازند و از سوی دیگر، مایلند از توافُق به دست آمده برای فشار بر باند رقیب سود جویند، به نتایج وارونه ای مُنتهی شده است. اینک نه فقط هر روز زاویه محرمانه دیگری از "برجام" از میان گرد وخاک جدال در گرفته به بیرون درز می کند، بلکه "اسرار نظام" از مُذاکرات دوره پیشین نیز در حال ریخته شدن به کوچه است.

کُمیسیون ویژه مجلس برای بررسی توافُق هسته ای که اکثریت آن را رُقبای جناح میانه حُکومت تشکیل می دهند، وجود یک توافُق مخفی دیگر را که به آینده و گُستره فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی می پردازد، فاش ساخته است.

با تازه ترین روشنگری از توافُقات غیرشفاف خارجی "نظام"، شُمار سندهای مربوط به آن به چهار عدد رسیده است. پیش از این نیز وجود یک سند محرمانه دیگر پیرامون بازرسیها و راستی آزمایی بین رژیم مُلاها و آژانس بین المللی انرژی اتُمی از پرده بیرون افتاده بود.

این در حالی است که "دولت راستگویان" فقط دو سند "برجام" و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را به عُنوان نتیجه مُذاکرات با شش کشور ارایه کرده است.

در واکُنش به این پرده دری، جناح میانه نیز به نوبه تهدید کرده است که اسناد مُذاکرات "بی دنده و تُرمُز" گُماشتگان آقای خامنه ای در دوره پیشین را فاش خواهد کرد. آقای ظریف در این راستا خطاب به رُقبا می گوید: "دوستانی که سروصدا می کنند، بدانند که اسناد آلماتی موجود است. می خواهید آن را پخش کنیم تا مُطالعه کنید؟"

اشاره این کارگُزار حُکومت به "اسناد آلماتی"، شاهد دیگری از سیاست دسیسه گرانه و پنهانکارانه "نظام" در برابر جامعه است. هنوز هیچکس نمی داند در ماراتُن مُذاکرات بی حاصل دو دهه پیشین چه گذشته است و حاکمان کشور مسیر فاجعه بار و ویرانگری که به عقب نشینی ژنو ختم شد را با چه مصالح سیاسی - دیپلُماتیکی سنگفرش کردند.

این سیاست فریبکارانه در دوره توافُق نیز اعتبار خود را حفظ کرده است، زیرا پیش شرطها و ضروریاتی که حُکومت را به تصمیم گیری و اجرا در نهانخانه و دور از چشم جامعه وادار می سازد، همچنان بر جای خود باقی است.

علت فرار زبونانه "نظام" از برابر جامعه را در دو پهنه می توان شناسایی کرد: نخُست آنجا که به طراحی نقشه و سیاست علیه منافع و سرنوشت اکثریت جامعه دست می زند و سپس در نُقطه ای که از برابر مسوولیت آنچه که این سیاست و نقشه به بار آورده، پا به گُریز می گذارد.

با این همه، سیاست ثابت رژیم ولایت فقیه در پنهانکاری پروژه های خود، همواره نتایج ثابتی در بر داشته است، بدینگونه که هم پروژه لو رفته و هم مجبور به پرداخت هزینه فریبکاری شده است. این هنجار در مورد "برجام" که در "جام زهر" ریخته شده، بسا موثر تر و با دایره شمول گُسترده تری عمل می کند.  

 

 

بازگشت به صفحه نخست