فراسوی خبر... یکشنبه 26 مهر

نگرانی دلواپسان از برابری زنان و مردان در دوره پسا فرجام

زینت میرهاشمی

رویدادهای هفته گذشته در مجلس رژیم و دخالت حجازی از جانب خامنه ای برای خفه کردن صدای مخالفان طرح اجرای برجام، به معنای موافقت خامنه ای با اجرای آن است. همین مساله نگرانی دلواپسان را تشدید کرده و آنها که از خامنه ای رودست خورده اند، اکنون از لرزه های بعد از زهرخوران اتمی و اجرای برجام به شدت دچار هراس شده اند.

سخن پراکنیهای ولی فقیه در مورد اینکه "اگر در مورد پروژه هسته ای کوتاه بیاییم، فردا در مورد چیزهای دیگر باید کوتاه بیاییم" اکنون در حال عملی شدن است.

ادامه این دلواپسی و هراس را در حرفهای دبیر شورای نگهبان و یادداشت نویس کیهان، ارگان بیت خامنه ای می توان دید.

دبیر شورای نگهبان از تریبون نماز جمعه 24 مهر نگرانی اش را از طلب رعایت حقوق زنان بعد از توافق اتمی اعلام کرد. جنتی حتا علت نمایش مخالفت و بعد موافقت و طرح سوال مجلسیان را در صحبتهایش برملا کرد. یعنی هیاهوی مجلسیان ترس از عاقبت است. جنتی گفت: "اگر ما مقاومت نکنیم، آنها پس از برجام می گویند که حقوق زن و مرد هم باید مساوی شود."

یادداشت نویس روزنامه کیهان هم ویژگیهای "راهبرد پسا فرجام" را به "ناامیدی، پشیمانی و تسلیم" تقسیم کرده و "حفظ دشمن" را از وظایف اصلی رسانه های حکومتی دانسته است. بنا به تیتر این یادداشت "نبرد روی پله اول" مهم است.

معنی حرفهای جنتی و یادداشت نویس جریده خامنه ای را این طور می توان خلاصه کرد: اکنون که پله اول از کف رفته، باید جلوی از دست دادن پله بعدی و ورود زهر حقوق بشر و حقوق زنان به پیکر ولی فقیه را گرفت.

 

 

بازگشت به صفحه نخست