فراسوی خبر یکشنبه 27 اردیبهشت

 

رکورد شکنی رژیم در تعداد زندانیان

زینت میرهاشمی

 

محصول بصیرت خامنه ای رکورد زدن در داشتن زندانی است. معاون مرکز امور اجتماعی وزارت کشور در گفتگو با خبرکزاری حکومتی ایرنا (شنبه 22 اردیبهشت) اعلام کرد که سالانه 500 هزار نفر به زندانهای کشور وارد می شوند.

بر اساس گزارش این کارگزار حکومت، این تعداد ورودی به زندان، بیش از مقیاس جهانی است. همچنین بر اساس داده های آماری جمعیت زندانیان کشور دو برابر ظرفیت زندانها است و حدود 200 کودک همراه مادران شان در زندان به سر می برند.. فقدان بهداشت و امکانات اولیه برای زندانیان را به تعداد و کمبود جا باید اضافه کرد.

رزیم ولایت فقیه به همان میزان که در آباد کردن قبرستانها نقش زیادی داشته و دارد در گسترده تر کردن زندانها و افزایش زندانیان نیز نقش دارد. وقتی جان انسانها برای دیکتاتوری ولایت فقیه هیچ ارزشی ندارد، بدیهی است که حقوق و جان زندانیان به هیچ گرفته شود . خوابیدن در توالت و آشپرخانه و حیات زندان به دلیل نبود جا به امری عادی تبدیل شده است.  وجود انبوه زندانی محصول شرایط اجتماعی است که حکومت به وجود آورده و علیرغم احکام جزایی سنگین و غیر انسانی مانند اعدام، سنگسار و قصاص، همه روزه جرائم و آسیبهای اجتماعی افزایش پیدا کرده و بر شمار زندانیان اضافه می شود.

خامنه ای روز شنبه 22 اردیبهشت در سخن پراکنی خود ادعا کرد که در برابر شکل گیری جاهلیت مدرن باید بصیرت و عزم و همت داشت. محصول بصیرت او و ایادی اش روزگار سیاهی است که بر ایران حاکم شده و یک نمونه تاسف آور آن ورودی به زندان بیش از مقیاس جهانی است. وضعیت زندانهای ایران، فقر و آسیبهای اجتماعی موجود محصول جهالت رژیم بنیادگرای ولایت فقیه است که خامنه ای آن را بصیرت نام می گذارد.

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست