فراسوی خبر.... شنبه ۲۸ بهمن

 

لرزه روسریهای بر چوب بر پیکره ارتجاع

 

زینت میرهاشمی

 

سخنان شجاعانه اتنا دائمی در پی اعتصاب غذای او و گلرخ ایرایی و نامه مریم اکبری منفرد در دفاع از این دو زن شجاع و مقاوم، ضربه ای اساسی به کانون بینادگرایی اسلامی و نظام مردسالار حاکم وارد کرده است.

اینان زنانی هستند که با قدرت تمام و راست قامت، با دستانی خالی و زیر داغ و درفش، حکومت را به هماوردی طلبیده اند. اینان بدون شک چشم اندازهایی روشن در تحولات دموکراتیک آینده را به مردم ایران نوید می دهند. تحولاتی که زنان در آن طرحی نو خواهند افکند.

حرکتهای اعتراضی زنان در ابعاد مختلف منجمله علیه حجاب اجباری، یعنی علیه یکی از اساسی ترین قوانین ارتجاع، نابودی جمهوری اسلامی را نوید می دهد.  

بدون شک رژیم بنیادگرای حاکم از همانجایی ضربه اساسی را خواهد خورد که به آن ضربه اساسی وارد کرده است. زنان و دستاورد تاریخی جنبش زنان، اولین قربانیان دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران بودند. سرکوب زنان که با شعار یا روسری یا توسری و خانه نشین کردن آنها آغاز شد، بعد از نزدیک به چهار دهه، اکنون با مبارزه زنان چالشی عمیق برای مرتجعان حاکم به وجود آورده است. بی چاره شب پرستان مرتجع که با همه قوانین شرعی و ابزار های سرکوب در مهار مبارزه زنان درمانده شده اند.

روز آدینه ۲۷ بهمن، عجز و زبونی علم الهدی، نماز جمعه خوان مشهد، در مقابل چشم همگان قرار گرفت. این آخوند مرتجع، برای شستشوی مغزی آتش به اختیاران ولی فقیه و ترویج خشونت علیه اقدام اعتراضی زنان خیابان انقلاب، زمین و آسمان را به هم بافت و پای آدم و حوا و شیطان را به میان کشاند تا شاید به نیروهای سرکوبگر رژیم روحیه تزریق کند. وی بی شرمانه ترشحات فکری خود علیه زنان شجاع ایران زمین را با کلماتی مانند فحشا، گول خورده توسط شیطان بر زبان آورد و گفت: دختری در معبر عمومی روسری از سر بر می دارد و این همان شِگِرد شیطان است که کار وی را شجاعت جلوه می دهد.

این دایناسور قرن در حالی این حرف را می زند که علیرغم دستگیری، ضرب و شتم، تهدید و تعیین وثیقه های سنگین علیه زنانی که روسری خود را بر چوب به نشانه اعتراض به حجاب اجباری بلند می کنند، این حرکت اعتراضی ادامه دارد و دختران شجاع بعد از دستگیری همچنان از کرده خود دفاع می کنند.

آزادی پوشش اولیه ترین حقوق انسان و حقوق زنان است که باید به رسمیت شناخته شود. در دفاع از حرکت اعتراضی زنان آزادیخواه و معترض به حجاب اجباری خواهان فشار جهانی برای آزادی فوری و بدون شرط و بدون وثیقه آنها هستیم.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست